Hjem
HMS-portalen
Lagring

Oppbevaring

Kjemikalier skal oppbevares etter egenskaper og reaktivitet.

Hovedinnhold

Så lite kjemikalier som mulig bør oppbevares på arbeidsplassen. Kjemikalier som er i jevnlig bruk skal oppbevares i godkjente kjemikalieskap på laboratoriet. Kjemikalier som ikke er i daglig bruk skal oppbevares i lagerrom som er beregnet på den aktuelle type kjemikalier. Kjemikalier skal alltid oppbevares i egnet kjemikalieemballasje, helst originalemballasje, og være tydelig merket i henhold til Deklareringsforskriften.

Rom som det oppbevares kjemikalier i skal alltid være avlåst og tydelig merket med hvilke risiko som er forbundet med rommet. Vær oppmerksom på at en del kjemikalier ikke kan lagres sammen. En del kjemikalier kan starte kjemiske reaksjoner med og uten påvirkning fra omgivelsene, for eksempel ved dannelse av eksplosive peroksider, se peroksiddannende kjemikalier. Enhetene skal alltid ha oversikt over hvilke kjemikalier som lagres hvor, og i hvilke mengder. En slik rapport kan hentes fra Stoffkartoteket.

Opplysninger om lagring av kjemikaliene finnes i Sikkerhetsdatabladet i pkt 7.

Kjemikaliegrupper

Lagring

Uorganiske og organiske
kjemikalier (se inkompatible kjemikalier)

Uorganiske og organiske kjemikalier må ikke lagres sammen. De kan eventuelt stå i samme rom, men må være fysisk skilt ved at de for eksempel står på hver sin side av rommet.

Syrer og baser (se inkompatible kjemikalier)

 

Syrer og baser må lagres hver for seg og ikke sammen med andre kjemiske forbindelser. Ventilasjonsanlegget fra et skap eller rom som det oppbevares syrer i må være resistente mot korrosjon, både kanalene og viftene. Det må kontrolleres hvilken type syredamp en får i forhold til om den er lettere og/eller tyngre enn luft.

Giftige kjemikalier

Oppbevares i låste skap og tilkobles ventilasjon ved behov.

Brannfarlige
kjemikalier

 

Brannfarlige kjemikalier må oppbevares i godkjente brannskap tilkoblet ventilasjon. De må ikke lagres sammen med andre kjemikalier. Store mengder brannfarlige kjemikalier bør oppbevares i egne rom som er utformet på en slik måte at det ikke kan oppstå brann eller eksplosjon. Det vil blant annet si at armaturer, stikkontakter m.m. må være EX-godkjent. Det samme gjelder krav til ventilasjonsanlegget (kanaler og vifter) fra et skap eller rom der brannfarlige kjemikalier oppbevares. Det kreves videre at ventilasjonen gir tilstrekkelig utlufting, at rommet har en tilstrekkelig trykk-avlastningsflate som er plassert slik at den ikke er til fare for omgivelsene og at rommet er brannresistent (hyller, skap, vegger, tak og gulv). Det skal være avtrekk både ved gulv og tak. Det er ikke tillatt å drive omtapping eller annen aktivitet i rom der det lagres brannfarlige kjemikalier.