Hjem
HMS-portalen

HMS-mål

Universitetets HMS-mål og mål for det ytre miljøarbeidet.

Hovedinnhold

HMS-mål

UiB skal kjennetegnes ved:

  • Gode arbeidsfellesskap
  • Trygge og funksjonelle arbeidsplasser
  • God sikkerhetskultur og beredskap

Fastsatt av universitetsstyret 29. mai 2019.

Mål for det ytre miljøarbeidet

Universitetet i Bergen (UiB) er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta miljøhensyn og samfunnsansvar i all virksomhet. Aktuelle fagenheter skal gjennom forskning, undervisning og formidling bidra til en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom menneskene sine ressursbehov og forvaltningen av ressursene, til beste for samfunnet, i dag og for fremtiden.

Delmål:

  • Ansatte og studenter skal gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning opparbeide en bevisst holdning til egen, miljørettet innsats.
  • UiB skal dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning knyttet til egen drift.
  • UiB skal overfor brukere og samfunn, framstå som et lærested og forskningsinstitusjon preget av en aktiv og bevisst holdning til miljøet.
  • Institutt og andre enheter, som driver miljørettet forskning, skal påta seg et særlig ansvar for å formidle aktuell kunnskap så vel i egen organisasjon som ut mot samfunnet.
  • Ansatte og studenter skal aktivt, kritisk og opplysende ta del i debatt rettet mot miljø- og ressursspørsmål.

Vedtatt av Universitetsstyret 15.02.2007.