Hjem
HMS-portalen

Psykososialt arbeidsmiljø

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan det virker på arbeidstakeren, organisatoriske forhold og organisasjonskultur.

Hovedinnhold

En rekke forhold kan påvirke enkeltpersoners helse, trivsel, kreativitet og yteevne. Det som en person opplever som en belastning kan en annen person oppleve som en utfordring. Et godt psykososialt arbeidsmiljø har gjerne:

  • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles til en person og den stimulans og de læringsmuligheter som tilbys.
  • Mulighet for selvstendighet og kontroll i arbeidet.
  • Et godt sosialt samspill i arbeidsfellesskapet.

Gode arbeidsfellesskap er et av tre HMS-mål i UiBs HMS-handlingsplan. Det forventes og skal legges til rette for medvirkning og engasjement fra ansatte og studenter i utvikling og ivaretakelse av eget arbeidsmiljø. UiB må arbeide kontinuerlig og over tid for å utvikle og vedlikeholde et godt psykososialt arbeidsmiljø på alle nivå. Dette arbeidet gir best resultater når det baseres på bred deltakelse fra de ansatte. Ledelsens rolle er først og fremst å ta initiativ, strukturere arbeidsprosessen og følge opp, samt å gi arbeidet legitimitet og støtte.

Kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet

Det psykososiale arbeidsmiljøet inngår i et komplekst samspill, som har sin særegne utforming ved den enkelte arbeidsplass. For å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø er det nødvendig å kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet jevnlig.

Ved UiB skal alle enheter kartlegge det psykososiale arbeidsmiljøet for å fremme felles forståelse og samhold, og gjennomføre tiltak. HMS-møte er et kartleggingsverktøy som brukes årlig for få en systematisk utvikling av det psykososiale arbeidsmiljøet ved UiB. I tillegg skal samtlige fakultet/avdelinger ved UiB ta i bruk ARK, som er et helhetlig verktøy for gjennomføring av arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser.

Ved problemer i arbeidsmiljøet

Når det oppstår problemer for den enkelte medarbeider eller i samspillet mellom medarbeidere bør disse tas på alvor og forsøkes løst på lavest mulig kompetente nivå. Problemer som man ikke kan løse selv skal tas opp med nærmeste overordnede.

Det er leder som har ansvar for å forebygge og gjøre noe med problemer i arbeidsmiljøet. Man kan også søke bistand fra Seksjon for HMS og beredskap, Bedriftshelsetjenesten og HR-avdelingen, eller be verneombud og tillitsvalgte om hjelp.

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten (BHT) har en fri og uavhengig rolle i arbeidsmiljøspørsmål, og kan bistå arbeidsgiver eller ansatte med råd og veiledning. Både ledere og ansatte kan ta kontakt med bedriftshelsetjenesten, og all informasjon blir behandlet konfidensielt og etter gjeldende regler.