Hjem
HMS-portalen
Biologiske risikofaktorer

Biologiske risikofaktorer

Biologiske risikofaktorer er levende eller dødt biologisk materiale som kan gi skadevirkninger for menneske eller miljø

Hovedinnhold

Biologiske risikofaktorer

Biologiske risikofaktorer finnes over alt. På laboratorier, i industrien, ved pasientkontakt, arbeid med forsøksdyr og fisk, på reiser, ved avfallssortering, fra infiserte sprøytespisser og i inneklimaet for å nevne noen. Biologiske risikofaktorer kan være bakterier, sopp, parasitter, cellekulturer, virus, prioner, toksiner og allergener som kan føre til infeksjoner, allergi eller giftvirkning hos mennesker eller miljø.

De aller fleste er ufarlige og nødvendige, men mange biologiske faktorer kan allikevel gi helseskader, sykdom og allergi.

Det avhenger av:

 • de skadelige egenskapene til den biologiske risikofaktoren
 • mengden biologisk risikofaktor på arbeidsplassen
 • spredning på arbeidsplassen
 • hvordan de kommer inn i kroppen
 • den enkelte arbeidstakers mottakelighet for den biologiske risikofaktoren

Rapporteringsskjema for biologiske risikofaktorer

Opplæring

Opplæring skal inneholde informasjon om hvilke biologiske risikofaktorer arbeidstakerne kan bli eksponert for, og hvilken helseskade slik eksponering kan medføre.

Viktigheten av personlig hygiene og rengjøring av arbeidsplassen, samt bruk og håndtering av arbeidstøy og personlig verneutstyr. Skriftlige prosedyrer hvis uhell oppstår skal være utarbeidet og lett tilgjengelig. Det skal informeres om tiltak som kan hindre og redusere eksponering, herunder de ulike inneslutningsnivåene som kreves. Det skal også informeres om helseundersøkelse og vaksine dersom en risikovurdering viser at personen er utsatt for biologiske risikofaktorer.

Register

For helsefarlig biologisk materiale skal det utarbeides informasjonsblad/rapporteringsskjema som inneholder opplysninger om navn, leverandør, helseskadelige egenskaper, smittefare, risikomoment, forebyggende vernetiltak og førstehjelpsbehandling. Eventuelt kan man benytte stoffkartoteket Chemical Manager, EcoOnline.

Dersom arbeidstakeren er eller har vært eksponert for biologiske risikofaktorer i smitterisikogruppe 3 og 4 skal dette registreres i et register. Registeret skal inneholde informasjon om navn, fødselsnummer, type arbeid og hvilken biologisk faktor. Registeret skal oppbevares i minst 40 år etter at eksponeringen er opphørt. Eventuelt kan eksponeringsregisteret EcoExposure benyttes.

Risikovurdering

Alt arbeid med biologiske risikofaktorer skal risikovurderes. Risikovurderingen skal ta hensyn til

 • eksponering
 • sikker lagring
 • hvilke biologiske faktorer som kan forekomme
 • giftige/skadelige stoffer
 • smitterisikogruppe
 • opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorene
 • sannsynligheten for helseskade
 • kunnskap om at en påvist sykdom kan ha direkte forbindelse med arbeidet
 • anbefalte verne- og sikkerhetstiltak
 • mulighet for tyveri av biologisk faktor

Utfyllende informasjon i Forskrift om utførelse av arbeid.

Dersom risikovurderingen viser at arbeidstaker kan bli eksponert for helsefarlige biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse.

Meldeplikt

Informer Arbeidstilsynet minst 30 dager før enheten begynner å bruke biologiske risikofaktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4. Hensikten med informasjonen er at Arbeidstilsynet skal kunne vite at det er gjort en risikovurdering, og at det er planlagt å sette i verk tiltak for å beskytte arbeidstakerne. Der finnes per i dag ikke et eget skjema for innsending av informasjon. Dersom Arbeidstilsynet har kommentarer til meldingen responderer de innen 30 dager.

Avfall

Flytende biologisk avfall skal autoklaveres og leveres som problemavfall. Det flytende avfallet skal emballeres i en lekkasjesikker beholder (f.eks. rør eller flaske med skrukork) og deretter i gul avfallsbeholder.
Fast biologisk avfall (f.eks. agarskåler) avhendes direkte i gul avfallsbeholder. 

Biologiske prøver som inneholder antibiotika behandles som flytende / fast biologisk avfall levers som problemavfall.