Hjem
HMS-portalen

Eksponeringsregister

UiB er pliktig til å føre register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.

For å kunne dokumentere eventuelle yrkessykdommer eller skader er det avgjørende at opplysninger knyttet til sykehistorie og arbeidsmiljøopplysninger er samlet og at de er tilgjengelige for ansatte. Dersom man for eksempel jobber med et kreftfremkallende stoff i et laboratorium, kan eksponeringen registreres automatisk en fast dag arbeidet pågår. Man velger selv kriteriene i loggføringen, som varighet og hyppighet.

Som en modul fra stoffkartoteket ”EcoOnline” er ”EcoExposure” et personregister der man kan registrere enkelteksponering så vel som repeterende eksponering.

Hvem skal registreres i eksponeringsregisteret?

Det er lovpålagt register for ansatte og studenter som:

 • Er eller kan bli eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier (Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A eller Muta. 1B ). Tilsvarer CLP H-setningene H340, H350 og H350i.
 • Arbeider med ioniserende stråling
 • Er eller har vært eksponert for biologiske faktorer (smitterisikogruppe 3 og 4)
 • Arbeider med bly/blyforbindelser
 • Har vært eller kan bli eksponert for støv med asbestfiber
 • Utsatt for helsefarlige stoffer ved bergarbeid

Gjesteforskere

Det er hovedarbeidsgiver sitt ansvar å registrere eksponering. UiB skal registrere eksponering på gjesteforskere som har et D-nummer tildelt av skatteetaten.

Når er man eksponert?

Arbeider man med ioniserende stråling eller bly, skal man registreres i eksponeringsregisteret.

Det bør alltid foretas en risikovurdering angående eksponering i forkant av registreringen. På grunn av ordlyden i forskriften er det vanskelig å utelukke eksponering så lenge man arbeider med kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier (340, 350 og 350i).

Man kan bli eksponert:

 • selv om man jobber med personlig verneutstyr (PVU)
 • selv om man jobber i/med spesialventilasjon
 • når man foretar annen håndtering av forhåndsdefinerte stoffer, for eksemel: fyller drivstoff på bilen

Bruk av personlig verneutstyr skal ikke tillegges vekt ved vurdering av om ansatte/studenter skal registreres.

Hvem skal foreta registreringen?

Dette bør fastsettes av instituttleder i samråd med EcoOnline-koordinator.

Det kan være EcoOnline-kontaktene som foretar registreringen, med bistand fra EcoOnline-koordinatorene. Dette vil i praksis fungere som kjemikalieregistreringen i "EcoArchive". EcoOnline-koordinatorene har fått informasjon og opplæring av HMS-seksjonen og vil kunne videreføre dette til sine EcoOnline-kontakter. Man kan også foreta registrering på egen person. Brukerkonto opprettes av EcoOnline-koordinator/kontakt.

Registeret krever noe vedlikehold. For eksempel oppdatering av e-postadresse ved endt ansatt-/studentforhold ved UiB. Dette er den enkelte ansatte/students ansvar.

Se relevante lenker for hvordan foreta registrering i EcoExposure.

Hvem kan ha tilgang til registeret?

 • Ansatt/student (Den eksponerte, kun innsyn i egen eksponering)
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Verne og helsepersonale
 • Verneombud
 • Arbeidsmiljøutvalget
 • Arbeidstilsynet
 • Arbeidsgiver (fordi arbeidsgiver har ansvar for registreringen)

Ansatt/student som er oppført i registeret skal gjøres kjent med dette og ha adgang til opplysningene som gjelder egen person.

Hvor lenge skal dataene lagres?

Data skal lagres i 60 år (40 år for biologiske faktorer) etter at eksponeringen har opphørt.

Hvem er din EcoOnline-koordinator?

EcoOnline-koordinatorene kan hjelpe med spørsmål angående "EcoExposure".

Her er en oversikt over hvem som er EcoOnline-koordinator ved de ulike enhetene.