Hjem
HMS-portalen

Graviditet

Ved UiB er det ønskelig at gravide ansatte og studenter skal delta i arbeid og studier så lenge som mulig. Da er tilrettelegging og oppfølging av den gravide viktig.

Hovedinnhold

Tilrettelegging og oppfølging

Ansatte

Ansatte bør tidlig i svangerskapet gi beskjed til nærmeste leder, slik at behov for tilrettelegging og tiltak kan vurderes.

For å sikre et trygt arbeidsmiljø for den gravide, skal risikovurdering gjennomføres. Allerede kjente forhold som kan medføre risiko i graviditeten og den gravides egen oppfatning må inkluderes i risikovurderingen.

Mulige helseskadelige eksponeringer før og under graviditet er beskrevet på egne sider.

Studenter

Studenter som utfører praktisk arbeid i studiet (laboratorium, verksted og klinikk), anses som ansatte og omfattes av arbeidsmiljøloven. Leder (fagleder/veileder/prosjektleder/studieveileder/instituttleder) er ansvarlig for at det gjennomføres risikovurdering og tilrettelegges i forbindelse med graviditet for disse studentene.

Studenter som ikke utfører praktisk arbeid (kontor) anses ikke som ansatte og omfattes av universitets- og høgskoleloven. Les mer om studenters læringsmiljø ved UiB  

Leders oppfølging

Når man har blitt informert av en ansatt om at hun er gravid skal leder ta initiativ til en samtale innen kort tid. Formålet med samtalen er å avdekke behov for individuell tilrettelegging (ergonomiske forhold, endring av arbeidsoppgaver) og videre oppfølging i svangerskapet. Tema for samtalen kan være:

 • Arbeidssituasjonen i dag

 • Oversikt over forhold som kan bli berørt av svangerskapet
 • Behov for tilrettelegging

Leder er ansvarlig for at risikovurdering blir gjennomført. Risikovurderingen bør omfatte:

 • Ergonomiske forhold
 • Kjemiske faktorer
 • Biologiske faktorer
 • Ioniserende stråling og elektromagnetisk stråling

Graviditet er en tilstand som er i forandring. Det er krever fleksibilitet i tilrettelegging og oppfølging under hele svangerskapet.

Relevante lenker

Ergonomiske forhold

Ved graviditet er det viktig med mulighet for variasjon i arbeidet.

Alle svangerskap er ulike. Hva som oppleves som belastende varierer med type arbeid, arbeidssituasjon og helsemessige forhold.

Kontinuerlig stående og/eller gående aktivitet i lange perioder samt mye stillesittende arbeid kan føre til økte helseplager. En voksende mage gir økt svai i korsryggen og kan medføre smerter i muskulaturen. Dette gjelder særlig om kvinnen arbeider i samme stilling over lengre tid. En bør også være oppmerksom ved arbeid som innebærer tunge løft. Risikoen avhenger av belastningen, dvs. hvor tungt man løfter og hvordan og hvor ofte det løftes.

Tilrettelegging av arbeidsoppgaver, arbeidstid, muligheter for pauser og mer variasjon kan være aktuelle tiltak ved denne type problemstillinger.

Graviditet og kjemikalier

Gravide og ammende bør ikke eksponeres for enkelte kjemikalier. UiB har utarbeidet en arbeidsinstruks for gravide og ammende.

Den gravide må sette seg nøye inn i kjemikaliene det skal arbeides med. Hvilke farer og iboende egenskaper innehar kjemikaliene? Gjennom Stoffkartoteket, EcoOnline, kan man få en oversikt over kjemikalier som gravide, ammende, eller de som ønsker å få barn, ikke skal eksponeres for. 

Kjemikaliene kan komme over i blodet, enten gjennom hudkontakt, svelging eller innånding, derav kan kjemikaliene også komme over i fosterets blodbane eller bli tatt opp gjennom morsmelk. 

Gravide skal ikke eksponeres for cytostatika, narkosegasser eller kjemikalier som kan gi fosterskader (H360, H361, H362).

Spesielt må det være et fokus på kjemikalier merket med faresetningene:

Farekode

 Faresetning (CLP)

 

H340

Kan gi genetiske skader

 

H341

Mistenkes å kunne gi genetiske skader

 

H350

Kan forårsake kreft

 

H350i

Kan forårsake kreft ved innånding

 

H351

Mistenkes for å kunne forårsake kreft

 

H360

Kan skade forplantningsevnen eller gi fosterskader 

H361

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen eller gi fosterskader

 

H362

Kan skade barn som ammes

H370

Forårsaker organskader

 

H371

Kan forårsake organskader

 

H372

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

H373

Kan forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering

 

 

Vær også oppmerksom på kjemikalier som er klassifisert som giftige eller meget giftige, men som ikke er klassifisert særskilt i forhold til gravide og ammende.

Gravide skal ikke eksponeres for cytostatika, da stoffet kan forårsake fosterskader. Hormonforstyrrende stoffer kan også skade utvikling av fosteret.

Arbeidstilsynet oppgir følgende kjemiske stoff som kan være uheldige for gravide eller de som ønsker å bli gravide:

 • ugrasmiddel og insektgifter
 • medikament, for eksempel narkosegassar, cytostatika og etylenoksid
 • organiske løysemiddel, for eksempel trikloretylen, toluen, enkelte glykoletere og whitespirit
 • metall, for eksempel bly, kvikksølv, kadmium, krom, nikkel, mangan. Mange av desse blir i kroppen i lang tid
 • gummi- og plastråstoff for eksempel vinylklorid, styren, akrylater, formaldehyd og kloropren
 • giftige gassar, for eksempel kolos, svovelvannstoff og blåsyre
 • kreftframkallande stoff

Gravide som skal arbeide med kjemikalier, må sammen med sin leder foreta en risikovurdering av eventuell eksponering.

Graviditet og biologiske faktorer

Gravide skal avstå fra å jobbe med enkelte biologiske faktorer.

Mange biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4 kan påvirke det ufødte barnet dersom moren smittes under graviditeten. Eksempler på virus og bakterier som kan smitte foster og barnet etter fødsel:

 • Hepatitt B og C
 • Tubekulose
 • Herpes
 • Vankopper
 • Tyfus
 • HIV
 • Syfilis

Dersom en risikovurdering viser at det er høy risiko for eksponering for en svært smittsom faktor, bør den gravide arbeidstakeren helt unngå eksponeringen.

En risikovurdering skal se på:

 • Hvilke biologiske faktorer som kan forekomme.
 • Hvilke giftige (toksiske), allergiske eller andre skadelige stoffer de biologiske faktorene kan gi opphav til.
 • Hvilke smitterisikogruppe de biologiske faktorene er plassert i.
 • Opplysninger om sykdom forårsaket av de biologiske faktorer som den gravide kan pådra seg i forbindelse med arbeidet; enten av smittsom (infeksiøs), allergisk eller toksisk art.
 • Om det bør iverksettes spesielle verne- og sikkerhetstiltak for å beskytte gravide når de eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer i sitt arbeidsmiljø.
 • Sannsynligheten for at gravide kan få helseskade av de biologiske faktorer.
 • Kunnskap om at en sykdom som er påvist hos den gravide kan ha direkte forbindelse med vedkommende sitt arbeid.

Gravide ved UiB skal ikke jobbe med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4 som kan forårsake abort eller fysisk og nevrologisk skade. Eksempler:

 • Rubellavirus (røde hunder)
 • Toksoplasmose
 • Cytomegalovirus (herpes)

Vurdering av biologiske faktorer kan også være aktuelt ved reiser til land hvor kvinnen kan utsettes for bakterier, virus og parasitter som ikke er vanlige i Norge. Dette inkluderer også vurdering av behov for vaksinering.

Graviditet og stråling

Eksponering for ioniserende stråling medfører risiko for det ufødte barnet.

Ioniserende stråling

Så snart en gravid kvinne informerer arbeidsgiver om sin tilstand, må arbeidsgiver sikre at dosen til fosteret ikke overstiger 1 mSv for resterende del av graviditeten. Dersom den gravide ønsker det, skal arbeidsgiver så langt det er praktisk mulig, tilby alternative oppgaver eller omplassering.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet gir følgende råd:

 • Dosen vurderes med sikkerhet å være mindre enn 1 mSv: Gravid bruker kan fortsette med arbeidsoppgavene hun har hatt fram til graviditeten uten ekstra forholdsregler.
 • Dosen antas å være mindre enn 1 mSv: Gravid bruker kan fortsette med arbeidsoppgavene hun har hatt fram til graviditeten, eventuelt med ekstra forholdsregler for å redusere strålebelastningen.
 • Dosen antas å være større enn 1 mSv: Gravid bruker må overføres til andre arbeidsoppgaver med mindre sannsynlighet for strålebelastning, eventuelt overføres til annet arbeid der hun ikke blir utsatt for ioniserende stråling.

Ikke-ioniserende, elektromagnetisk stråling

Det kan ikke utelukkes at eksponering for elektromagnetiske eller magnetiske felt, kan innebære en økt risiko for det ufødte barnet. Arbeidstilsynet anbefaler derfor at eksponeringen reduseres til et minimum ved hjelp av helse- og sikkerhetstiltak.

Arbeid ved dataskjermer er ikke forbundet med strålingsfare. Sammenlignende undersøkelser av gravide i forskjellige yrker viser at gravide som arbeider ved skjerm, ikke har flere problemer i forbindelse med svangerskap enn andre kvinner.