Hjem
HMS-portalen

Ytre miljø-arbeid

Veiledning for ytre miljø-arbeid ved UiB.

Hovedinnhold

Arbeidet med ytre miljø ved UiB inngår i det systematiske HMS-arbeidet. UiB vil med Handlingsplan ytre miljø 2018-2022 ta et enda større miljø- og klimaansvar i egen drift. UiB er i tillegg sertifisert som Miljøfyrtårn.

Overordnet mål

Stoppe klimaendringene - UiB skal systematisk senke klimagassutslippene og bli klimanøytralt innen 2050, for å bidra til at verden når 1,5-gradersmålet i Parisavtalen.

Miljøpolicy

 • UiB skal ta klima-, miljø- og samfunnsansvar i hele sin virksomhet.
 • UiB skal systematisk redusere sin negative miljøpåvirkning, og til enhver tid være miljøsertifisert.

Veiledning for ytre miljø-arbeid ved UiB

Ledere på alle nivåer

 • Ytre miljø er regulert av Internkontrollforskriften, og skal være en integrert del av det systematiske HMS-arbeidet ved UiB. Dette innebærer at ytre miljø jevnlig skal tas opp på enhetenes møter, samt i årlige handlingsplaner og rapporter.
 • Handlingsplan ytre miljø 2018-2022 gir ytterligere føringer for UiBs mål og aktiviteter innen ytre miljø-arbeid. 
 • For å gi bidra til at ansatte har kunnskap om hvordan man skal kunne være miljøvennlige på jobb, bør enhetene inkludere miljøinformasjon i sin lokale «Informasjon til nytilsatte», for eksempel om sykkelparkering, elbilparkering, campusbuss, videokonferanser, gjenbruk, kildesortering, eller farlig avfall.
 • Gjør en vurdering om enheten har spesielle miljøaspekter som krever særegne tiltak. (Eksempel: Noen enheter har varemottak med store mengder plast eller isopor, og fått egne løsninger for kildesortering av dette. Andre eksempler kan være innen energiforbruk, papirforbruk, innkjøpsrutiner eller spesielle transportbehov).

Miljøkontakter

 • Sentraladministrasjonen, fakultetene (unntatt KMD), Universitetsmuseet og Universitetsbiblioteket er sertifisert som Miljøfyrtårn. Disse har egne miljøkontakter som skal bidra til å holde miljøarbeidet i hevd, og rapportere nøkkeltall årlig i Miljøfyrtårnportalen.
 • Miljøkontaktenes oppgaver finnes på egne sider.

Studenter/ansatte

Den enkelte student eller ansatt kan også bidra med sitt for å gjøre UiB mer miljøvennlig, ved å gjøre små grep i studie-/jobbhverdagen.

Energi

 • Skru av lyset når du går, og alltid på slutten av arbeidsdagen.
 • Skru av datamaskin, skjerm, tilleggsutstyr eller annet elektronisk utstyr når du går hjem for dagen.
 • Still inn temperatur ved hjelp av termostaten på veggen, ikke ved å stille på ovnen eller åpne vinduet.
 • Webmøter sparer tid, og IT-avdelingen tilbyr flere videokonferanseløsninger.

Avfall

 • Reduser papirforbruk ved å printe tosidig og i svart-hvitt, og helst skriv ut mindre ved å arbeide digitalt.
 • Reduser forbruk av engangsartikler ved å unngå pappkopper og -tallerkener på møter (be studentsamskipnaden eller andre leverandører om å la være å levere dem).
 • Gjenbruk møbler og datautstyr så mye som mulig, og kontakt Eiendomsavdelingen for å høre hvilke møbler de har på lager.
 • Kildesortér avfallet ditt, eller spør Eiendomsavdelingen om kildesortering i bygninger der det ikke finnes.

Transport

Innkjøp

 • Lær om miljømerker for å kunne velge miljøvennlig når du foretar innkjøp
 • Unngå småinnkjøp, siden emballasjen ofte er mye større enn produktet du mottar, og du også kan unngå unødig frakt

Klima

 • Spis grønnere mat fra studentkantinene 
 • Reis mer klimavennlig både til og fra jobb, og i arbeidstiden

Verneombud

Verneombud har anledning til å undersøke temaer som angår både arbeidsmiljø og det ytre miljø på HMS-runder.

Eksempler:

 • Gjenbruk
 • Kildesortering
 • Papirforbruk
 • Belysning
 • Varme
 • Sykkelparkering
 • Farlig avfall
 • ENØK-tiltak