Hjem
HMS-portalen
Helsekontroller

Helsekontroller

Det skal utføres helsekontroller av ansatte og studenter dersom de utsettes for helserisiko.

Hovedinnhold

Når er målrettet helseundersøkelse aktuelt

Du har rett til målrettet helseundersøkelse dersom en risikovurdering viser at du kan bli eksponert for en eller flere av faktorene i listen under. I tillegg kan det bli behov for ekstra oppfølging dersom det har skjedd en uønsket hendelse. Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte og studenter er informert om nødvendige målrettede helseundersøkelser.

Ansvar - helsekontroller

Ansvarsforhold

Linjeleder skal sørge for at overforstående ansatte og studenter får egnet helsekontroll. Linjeleder er også ansvarlig for at det blir gitt melding til Bedriftshelsetjenesten før ansatte/studenter skal begynne med arbeid som medfører helserisiko.

Bedriftshelsetjenesten utarbeider og ajourholder liste over de aktuelle ansatte/studenter og i hvilken grad helsekontroller er gjennomført. Bedriftshelsetjenesten er også ansvarlig for innkalling til helsekontroll.

Faktorer som utløser rett til målrettet helseundersøkelse

  Asbestfibre og asbeststøv

  Arbeidstakere og studenter som kan bli eller har vært eksponert for asbestfiber/asbeststøv skal gjennomgå helseundersøkelse.

  Hørselskadelig støy 

  Arbeidstakere som utsettes for støy som overskrider LEX, 8h = 80 dB eller LpC, peak =130 dB skal gjennomgå helseundersøkelse med hørselskontroll.

  Stråling (ioniserende stråling, kunstig optisk stråling og elektromagnetiske felt)

  Helseundersøkelse skal gjennomføres dersom du kan overskride gitte grenseverdier for eksponering (se forskrift om tiltaks og grenseverdier), eller dersom risikovurdering viser at arbeidet kan medføre helserisiko. Målrettet helseundersøkelse skal gjennomføres før slikt arbeid igangsettes. Arbeid med ioniserende stråling kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister.

   Bly og blyforbindelser

   Ansatte og studenter skal tilbys helsekontroll før de settes til arbeid med bly eller blyforbindelser.

   Farlige kjemikalier og gasser

   Dette er kjemikalier som kan være farlig for sikkerhet og helse. Eksempler på dette er kreftfremkallende, arvestoffskadelig, giftige eller etsende, nanomaterialer og bly/blyforbindelser. I tillegg kommer helsefarlig støv, for eksempel trestøv, støv fra dyr, metallstøv, røyk, støv fra stein, sand, tørr mørtel og betong. Helseundersøkelse kan være aktuelt for alle som framstiller, pakker og håndterer avfall fra farlige kjemikalier, eller rengjør utstyr og håndterer søl fra farlige kjemikalier.

   Biologiske faktorer

   Dette er levende eller dødt biologisk materiale (som bakterier, sopp, parasitter, cellekulturer, virus, prioner, toksiner og allergener) som kan gi skadevirkninger (som infeksjoner, allergi eller giftvirkninger) for menneske eller miljø (som dyr eller planter). Biologiske faktorer kan forekomme naturlig eller være genmodifiserte. Helseundersøkelse er blant annet aktuelt for ansatte og studenter som arbeider med humant materiale, i forsøksdyravdelinger, med avløpsvann eller oppholder seg i rom der arbeid med biologiske faktorer foregår.  

   • Arbeid med biologiske faktorer kan utløse krav om registrering i eksponeringsregisteret.
   • Dersom en risikovurdering viser at ansatte og studenter kan bli eksponert for helsefarlige biologiske faktorer på en slik måte at det er nødvendig med mer enn vanlige hygieniske vernetiltak, skal arbeidstaker ha egnet helseundersøkelse.
   • Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for helsefarlige biologiske faktorer, og deretter med regelmessige mellomrom.

   Bergarbeid

   Dette gjelder arbeid som brytning av berg, knusing av steing m.m. Dersom en risikovurdering viser at arbeidstakerne er eksponert for gass/støv som kan medføre helseskadelige forhold, skal de gjennomgå helseundersøkelse.

   • Dersom risikovurderingen viser at arbeidstakerne eksponeres for gass eller støv som kan medføre risiko for støvlungesykdom eller andre helseskadelige forhold, skal arbeidstakerne gjennomgå helseundersøkelse tilpasset den risiko som vedkommende er utsatt for.
   • Helseundersøkelsen skal utføres før arbeidstakeren kan bli eksponert for slikt arbeid. Deretter skal undersøkelsen foretas regelmessig, og minimum hvert femte år. Innhold og hyppighet av undersøkelsen avgjøres av legen.
   • Helseundersøkelse av arbeidstaker ved bergarbeid

   Arbeid med pelsbærende forsøksdyr

   Alle som arbeider med forsøksdyr kan potensielt utvikle allergi med symptomer fra øyne, nese og på hud. Hvis eksponeringen fortsetter etter at allergi har oppstått, vil også astma kunne utvikles.  Det er derfor svært viktig for fremtidig lungefunksjon at eksponeringen opphører.

   Definisjon

   Arbeid med forsøksdyr betyr at du selv arbeider med pelsbærende forsøksdyr, eller at du oppholder deg i rom der det arbeides med forsøksdyr.

   Håndtering av små vevsbiter og blod fra forsøksdyr oppfattes ikke som arbeid med forsøksdyr såfremt en ikke jevnlig utsettes for hudkontakt eller allergener i luft.

   Arbeid eller opphold i rom med forsøksdyr skal videre forekomme mer enn 40 timer samlet pr. år eller mer enn 1 time pr. uke.

   Helseundersøkelse og vaksine

   Ansatte og studenter som skal arbeide med forsøksdyr, eller oppholde seg i rom der det blir arbeidet med forsøksdyr, skal møte til helseundersøkelse før arbeidet starter. Kontakt Bedriftshelsetjenesten. Fyll ut og ta med skjema «Opplysningsskjema ved 1. gangs helsekontroll» til helseundersøkelse og/eller skjema for vaksine. Skjemaene finner du som lenker nederst på siden.

   Forebygge allergi

   Allergi utvikles særlig overfor proteiner i dyrenes urin, hud, spytt og pels. Arbeid med urent strø er en hovedkilde for eksponering av allergener. Det kan også være risiko for allergi overfor stoffer som dyrene får, eksempelvis medisiner.

   Risikoen for å utvikle helseskade i arbeid med forsøksdyr er betraktelig redusert hvis du følger de rutiner og instrukser som er utarbeidet for Dyreavdelingen for tilrettelegging av arbeid, god hygiene, bruk av arbeidstøy, hansker og annet personlig verneutstyr.

   Ansatte og studenter som arbeider med pelsdyr (mus og rotter), har økt risiko for å utvikle allergi.  Allergi utvikler seg oftest i løpet av de første 1-2 årene i arbeidet med dyr.Ansatte og studenter som skal arbeide med forsøksdyr, eller oppholde seg i rom der det blir arbeidet med forsøksdyr, skal derfor møte til helseundersøkelse før arbeidet starter.Etter dette vil bedriftshelsetjenesten kalle inn til oppfølgingssamtale med bedriftslege/bedriftssykepleier, spirometri og allergiprøver etter et halvt år, et år og to år.Videre oppfølging hvis ansatt/student utvikler allergisymptomer (hudkløe og utslett, pustevansker, hoste og pipende pust, nysing og rennende nese, kløe og rennende øyne, røde øyne).

   Dyrebitt

   Dyrebitt medfører ofte sår og skade på vev, og kan gi infeksjonsfare. Infeksjon kan komme opptil en uke etter bittet. Bitt av forsøksdyr er oftest lokalisert til hendene.Slik behandles bitt:

   Rengjør såret med sårrensemiddel eller såpe og vann. Rens godt med fysiologisk saltvann. Hvis vevsskaden er stor bør du kontakte lege som undersøker om det er skade på underliggende vev som muskler, sener og nerver. Legen vurderer også om det er behov for kirurgisk behandling.

   Hvis det er mer enn fem år siden siste stivkrampevaksine (tetanusvaksine) eller den som er bitt ikke er fullvaksinert, kan det være behov for vaksine. Med mindre skaden er spesielt stor, blir det ikke anbefalt forebyggende antibiotikabehandling.

   Kontakt lege hvis det er tegn til feber, allmenn sykdomsfølelse eller lokal infeksjon (rødhet, ømhet, hevelse omkring såret) i løpet av første uken etter bittet.

   Prosedyre for stikk, kutt- og bittskader med relevante skjema.

   Helsesamtale før utreise

   Feltarbeid, tokt og gruppereiser skal være helse-, miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

   Dersom risikovurdering viser økt fare for sykdom eller skade, tilbyr UiB samtale med helsepersonell hos Bedriftshelsetjenesten.