Hjem
HMS-portalen

Miljøledelse

Miljøarbeidet er forankret i UiBs strategi og Tiltaksplan for det ytre miljø 2012-2015.

Universitetet i Bergen har forankret miljøarbeidet i sin strategi, og arbeidet reguleres av HMS-handlingsplanen og Tiltaksplan for det ytre miljø.

UiB vedtok sitt overordnede mål for det ytre miljøarbeidet på møtet i universitetsstyret 15.02.2007, i forbindelse med innføring av miljøledelse.

 

Overordnet mål for det ytre miljøarbeidet:

Universitetet i Bergen (UiB) er, som ledende kunnskapsorganisasjon, forpliktet til å ta miljøhensyn og samfunnsansvar i all virksomhet.

Aktuelle fagenheter skal gjennom forskning, undervisning og formidling bidra til en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom menneskene sine ressursbehov og forvaltningen av ressursene, til beste for samfunnet, i dag og for fremtiden.

 

Delmål:

  • Ansatte og studenter skal gjennom gode rutiner, samhandling og undervisning opparbeide en bevisst holdning til egen, miljørettet innsats.
  • UiB skal dokumentere sitt miljøengasjement ved å redusere negativ miljøpåvirkning knyttet til egen drift.
  • UiB skal overfor brukere og samfunn, framstå som et lærested og forskningsinstitusjon preget av en aktiv og bevisst holdning til miljøet.
  • Institutt og andre enheter, som driver miljørettet forskning, skal påta seg et særlig ansvar for å formidle aktuell kunnskap så vel i egen organisasjon som ut mot samfunnet.
  • Ansatte og studenter skal aktivt, kritisk og opplysende ta del i debatt rettet mot miljø- og ressursspørsmål.

 

I tillegg fastsetter Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2015følgende mål for det ytre miljøarbeidet frem mot 2015:

  • Styrke samarbeidet mellom enheter og nivåer i arbeidet for et grønt miljø.

 

Følgende styrende dokument med tiltak støtter i tillegg dette HMS-målet: