Hjem
HMS-portalen

Ofte stilte spørsmål og svar om ARK

Hvorfor skal jeg bruke 20 minutter av min tid på å besvare spørreskjemaet

 • Fordi det er viktig at alle slags synspunkter kommer til uttrykk, både fra de som er fornøyd med arbeidsmiljøet og fra de som ser et forbedringspotensiale.
 • Fordi du ved å svare er med på å påvirke hva som skal forbedres i ditt arbeidsmiljø.
 • Fordi det vil bidra til at din institusjon blir en bedre arbeidsplass.
 • Fordi du ved å svare bidrar til å bygge opp en database som vil være verdifull for arbeidsmiljøforskningen

Kan jeg være helt sikker på at min leder ikke vil kunne skjønne hvem som har svart hva?

 • Ja, fordi din leder får utlevert ferdige resultatpresentasjoner, der opplysningene du har gitt om alder, kjønn, stillingskategori o.l. ikke er med.
 • Ja, fordi utarbeidelsen av resultatpresentasjonene starter først etter at koplingen mellom e-postadressene og svarene er slettet.Ja, fordi alle ansatte vil bli betraktet som en gruppe i analyser for den enkelte enhet.
 • Ja, fordi de ansatte slås sammen til grupper i resultatpresentasjonene, slik at den enkeltes svar ikke kan gjenkjennes.
 • Ja, fordi analysearbeidet utføres etter en fast mal som er lik for alle enheter/grupper.
 • Ja, fordi opplysningene du gir om kjønn, alder, stillingskategori o.l. bare vil bli brukt i analyser av store enheter/grupper og institusjonen som helhet, slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.
 • Ja, fordi alle svar etter datainnsamlingen lagres på en server uten internettforbindelse, som bare er tilgjengelig for noen få personer i en forskergruppe tilknyttet NTNU, der alle har taushetsplikt.
 • Ja, fordi forskere som får tilgang til data fra databasen vil bare få utlevert anonymiserte data, der ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.

Hvem er min nærmeste leder?

 • Den du har eller skal ha medarbeidersamtaler med.
 • Hvis du er ansatt på en avdeling eller en seksjon, er det avdelingsleder eller seksjonsleder.
 • Hvis du er instituttleder, er din nærmeste leder dekanen. 
 • Hvis du er ny, eller usikker på hvem som er din nærmeste leder, kan du kontakte institutt- eller fakultetsledelsen, eller prosjektledelsen ved din institusjon.

Er dette en undersøkelse som er laget spesielt for UiB?

 • Nei, undersøkelsen er laget for hele universitets- og høgskolesektoren i Norge. Den er tilpasset våre utfordringer samtidig som den skal kunne kartlegge psykososiale forhold i arbeidsmiljøene. Undersøkelsen er utviklet i et samarbeidsprosjekt mellom universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim.

Hvordan vil resultatene bli presentert?

 • Resultatene vil bli presentert som enkle oversikter med gjennomsnitts- og spredningstall.
 • Resultat vil bli presentert av personer som er skolert for dette.

Hvordan blir resultatene fulgt opp?

 • Ledelsen ved institusjonen og den enkelte enhet skal sørge for at resultatene fra undersøkelsen følges opp.
 • Status for oppfølgingen skal rapporteres til samarbeidsorganer som f.eks. arbeidsmiljøutvalg.
 • Verneombudene skal involveres i oppfølgingsarbeidet.
 • Ledere og verneombud skal sammen dokumentere iverksatte tiltak og gjennomførte prosesser.

Får lederen bistand i arbeidet med å følge opp resultatene?

 • Ja, ledere kan få veiledning av prosjektledelsen ved institusjonen, som i sin tur får bistand fra prosjektledelsen ved NTNU.
 • Ja, ledere kan søke bistand hos f.eks. HR-avdelingen, HMS-seksjonen og bedriftshelsetjenesten.

Hvorfor er det ikke fokusert på fysiske forhold som inneklima og lignende?

 • Fordi tiltak som risikovurdering, HMS-runde og yrkeshygieniske målinger er bedre egnet til å kartlegge slike arbeidsmiljøfaktorer.

Skal det forskes på mine svar?

 • Ja, om du samtykker i å delta, vil dine svar bli innlemmet i en forskningsdatabase sammen med data fra andre universitet og høgskoler som velger å bruke ARK. En slik database vil bli et rikt referanse- og forskningsmateriale som vil muliggjøre forskning på arbeidsmiljøproblemstillinger som er spesielle for universitets- og høgskolesektoren.

Kan forskerne finne ut hvem som har svart hva?

 • Nei, fordi koblingen mellom ditt svar og din epostadresse er slettet i god tid før forskningen begynner.
 • Nei, fordi forskere bare vil få utlevert anonymiserte data der ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes.

Hvordan skal forskning på mine svar foregå?

 • Forskningen kommer ikke til å fokusere bare på dine svar. Det er større grupper og summen av svar fra mange ansatte som vil være gjenstand for statistisk analyse.
 • Forskere som ønsker å bruke data fra databasen må søke om dette, og oppgi hva som er målet med forskningen. Søknadene behandles av en forskergruppe ved NTNU.

Hvorfor virker ikke lenken?

 • Det kan være at den har delt seg i to. Prøv å kopier nettadressen og lim den inn i adressefeltet i nettleseren din. Pass på at du ikke får med deg noen ordmellomrom i adressen – ordmellomrom brukes ikke i nettadresser.
 • Hvis du fortsatt ikke kommer inn: Svar på eposten med undersøkelsen og beskriv problemet, så finner vi ut av det sammen.

Må jeg svare på alle spørsmålene?

 • Nei, men det er viktig for kvaliteten på undersøkelsen at du svarer på så mange av spørsmålene som mulig.

Hva om jeg oppdager at jeg har misforstått og vil forandre på det jeg har svart?

 • Hvis du oppdager dette mens du holder på, dvs. før du klikker på «Ferdig» på siste side, kan du gå tilbake til foregående sider og endre svarene dine.
 • Hvis du allerede har klikket på «Ferdig» på siste side, er eneste utvei å besvare hele spørreskjemaet på nytt.

Er det mulig å få en kopi av mine egne svar på spørsmålene?

 • Hvis du vil ta vare på dine svar, kan du skrive dem ut side for side underveis.

Jeg har ikke fått purring!

 • Kanskje fordi du har klikket på lenken og sett på undersøkelsen. Du har da aktivert din lenke, og får derfor ikke purring. Finn e-posten du fikk med invitasjon til å delta i undersøkelsen, og finn din lenke der. Hvis du har slettet e-posten og ønsker å svare, kontakt ARK-kontaktpersonen ved din institusjon.

Jeg er verneombud og skal delta, men hva innebærer det egentlig?

 • Du bør oppfordre ansatte til å delta i alle ledd av prosessen. Høy deltakelse gir bedre resultat.
 • Du skal delta i hele ARK-prosessen.
 • Du skal delta i planlegging av tilbakemeldingsmøtet for alle ansatte der resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen skal gjennomgås og tolkes. Du er alle ansattes representant i arbeidsmiljøspørsmål. Du skal derfor delta ved å trekke fram forhold du mener det er viktig at både leder og tilbakemelder er oppmerksomme på. Du kan ha andre perspektiv på dette enn leder og det er viktig at du forteller om disse. Dette kan være forhold som kan forklare hvorfor et resultat er som det er eller det kan være noe som ikke blir synliggjort gjennom resultatene men som du likevel mener det er viktig at det tas hensyn til. Det kan for eksempel være konflikter eller gnisninger mellom en eller flere kolleger, tidligere hendelser, noe du opplevde som veldig bra, forhold du vet at påvirker i positiv eller negativ retning. I planleggingen er det viktig at både leder og tilbakemelder får et inntrykk av hvordan ansatte oppfatter at situasjonen er.  Det vil bidra til at møtet blir godt tilpasset enhetens aktuelle problemstillinger. Da blir ofte resultatet bedre.
 • I selve tilbakemeldingsmøtet skal du delta på samme måte som alle andre ansatte.
 • Du skal delta i utfylling av faktaARK I og II. I utfyllingen skal du bidra til at både ledelsens og de ansattes perspektiv blir tatt med i besvarelsen av spørsmålene som stilles.

Hva skal jeg gjøre hvis det ikke skjer noe i forkant eller etterkant av spørreskjemaundersøkelsen eller tilbakemeldingsmøtet?

 • Som ansatt kan du etterspørre ledelsen om dette eller be verneombudet gjøre det.
 • Som verneombud er det din oppgave å etterspørre dette. Du kan henvende deg til leder og spørre når det skal informeres, når møte skal holdes eller når tiltak er planlagt iverksatt.

Skal ledere svare på spørreskjemaet?

 • Ja, ledere bør svare på lik linje med alle andre ansatte.
 • Når vi regner ut resultatene for den enkelte enhet, vil svarene fra lederen ved denne enheten bli ekskludert fra resultatene. Dette gjør vi fordi lederens svar ikke skal være med på å påvirke svarende for den enheten lederen selv er ansvarlig for.
 • Lederens svar blir en del av resultatet for en eventuell overliggende enhet, og institusjonen som helhet.