Hjem
HMS-portalen
Kjemikalier, farepiktogram, fare-setninger

Kjemikalier og faremerking

Kjemikalier merkes i dag med H-setninger og farepiktogrammer som beskriver kjemikalienes iboende egenskaper.

Hovedinnhold

Alle kjemikalier skal være registrert i det elektroniske stoffkartoteket EcoOnline. Før en tar i bruk et kjemikalie skal man lese og forstå det tilhørende sikkerhetsdatabladet. 

I 2012 trådte regelverket CLP i kraft. CLP står for klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. Innføringen av CLP baserer seg på et globalt merkesystem og fører til et felles regelverk i alle EØS-landene.

 

H -og P-setninger

Bruk av CLP medfører at R- og S-setninger skal erstattes med H- og P-setninger.

Faresetninger (H-setninger) beskriver arten (f.eks brannfarlig) av fare ved et stoff eller en stoffblanding, der også graden  av fare (f.eks meget brannfarlig) er relevant.

Sikkerhetssetningene (P-setninger) gir råd om hvordan skadevirkninger av stoffer eller stoffblandinger kan forhindres eller reduseres.

 

Tabellen under gir en oversikt over inndeling av fare- og sikkerhetssetningene i CLP:

Kode

Faresetninger

Kode

Sikkerhetssetninger

H200-H299

Fysiske fare

P100

Generelle

H300-H399

Helsefare

P200

Forebyggende

H400-H499

Miljøfare

P300

Førstehjelp

 

 

P400

Lagring

 

 

P500

Avfall

 

Farepiktogrammer

Det er innført tre nye farepiktogrammer hvorav to for helsefare og et for gassbeholdere. Dødninghodet brukes kun for akutt helsefare i CLP og det innføres et nytt farepiktogram for kronisk helsefare.