Hjem
Ansattsider

Støtte til likestillingstiltak

Universitetsstyret setter årlig av midler til likestillingstiltak i fagmiljøene.

Hovedinnhold

Tiltakene skal være i tråd med satsingsområdene i de to nye handlingsplanene for likestilling og mangfold som ble vedtatt i 2017. Midlene lyses ut en gang i året. Søknader sendes til fakultetene, som sender søknadene i prioritert rekkefølge videre til HR-avdelingen. Foreløpig kan det søkes om støtte til noen prioriterte typer likestillingstiltak:

1. Tiltak for bedre kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger og faglig ledelse
2. Støtte til ansettelse av kvinner i II-stillinger
3. Kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte med funksjonsnedsettelser

Likestillingstiltak for bedre kjønnsbalanse i fagmiljøene
Det kan søkes om støtte til kvalifiseringsstipend til kvinner i vitenskapelige stillinger. Målet er å øke rekrutteringen av kvinner til faglige lederstillinger og vitenskapelige toppstillinger. Kvalifiseringsstipend skal være rekrutteringsfremmende og kompenserende tiltak til kvinnelige forskere som har tatt på seg oppgaver som verv, komitéarbeid, undervisning og veiledning. Det kan gis støtte til fritak fra undervisning, ekstra forskningstermin, teknisk assistanse, språkvask av artikler og andre tiltak. Videre kan det søkes om støtte til faglige reiser, lederprogrammer og nettverksbygging. Kvalifiseringsstipend til fritak for undervisning kan kombineres med utvidelse av perioden for ph.d-kandidater og postdoktorer som ikke har en tilsettingsperiode på 4 år.

NB! For alle slike tiltak kreves det at kvinner utgjør under 40 % (på fakultetsnivå) innenfor den stillingskategorien som tiltaket gjelder.

Støtte til ansettelse av kvinner i II-stillinger (insentivmidler).
Fakultetene kan søke om støtte til å ansette kvinner som professor II eller førsteamanuensis II ved fakulteter der kvinner utgjør under 40 % av professorene, førsteamanuensene eller II-stillingene. Det kan søkes om å få dekket lønnsutgiftene det første året.

Kvalifiseringsstipend til vitenskapelig ansatte med funksjonsnedsettelser.
Her kan det søkes om samme type støtte som til kvinner i vitenskapelige stillinger. Søknader om støtte til likestillingstiltak bør inneholde en prioritert liste over tiltak, samt en kort beskrivelse av tiltakene med innhold, tidsramme, kostnad og søknadsbeløp. Det gjøres oppmerksom på at enhetene må bidra med en egenandel tilsvarende søknadsbeløpet.

Søknader om støtte til likestillingstiltak bør inneholde en prioritert liste over tiltak, samt en kort beskrivelse av tiltakene med innhold, tidsramme, kostnad og søknadsbeløp. Det gjøres oppmerksom på at enhetene må bidra med en egenandel tilsvarende søknadsbeløpet.