Hjem
HR-avdelingen
-

Bærekraftspilotene ved UiB

Bærekraftspilotene bidrar til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB. Les mer om deres oppgaver og hvem de er her.

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen vil være et nyskapende universitet som viser vei mot et bærekraftig globalt samfunn. I tillegg til SDG-Bergen, tydeliggjør satsingsområdene Globale samfunnsutfordringer, Klima og energiomstilling og Marin forskning, UiB sine lange faglige tradisjoner innen bærekraft og klimaspørsmål. Samtidig vender vi blikket mot egen drift og arbeider systematisk med å senke våre klimagassutslipp.

Universitetet i Bergen skal være et klimanøytralt universitet innen 2030!

Bærekraftspiloter

Skal vi nå våre mål er det svært viktig at studentmassen involveres. Ansettelsen av bærekraftspiloter er et initiativ fra universitetsledelsen og representerer et viktig steg i riktig retning.

Bærekraftspilotene bidrar blant annet til å løfte studentperspektivet inn i UiB sitt arbeid med bærekraft og Klimanøytralt UiB, og sikrer at vi “lærer som vi lever”. De er tett knyttet opp mot ledelsen ved universitetet med hver sin mentor innen enten Klima og energiomstilling, Marin forskning, Globale samfunnsutfordringer eller SDG-Bergen. Bærekraftspilotene bidrar også til å motivere og engasjere både studenter og ansatte til en felles klima – og bærekraftsdugnad

Møt våre bærekraftspiloter

Emilie Flønes

Emilie Flønes
Foto/ill.:
Ingrid Olstad Andersen

 

Studie: Bachelor i sammenlignende politikk
Alder: 25 år
Bærekraftspilot for SDG Bergen

Jeg er bærekraftspilot for satsningsområdet UiB Bergen, som er et strategisk initiativ for å fremme forskning og samarbeid relatert til FNs bærekraftsmål. I tillegg til å jobbe sammen med de andre bærekraftspilotene sitter jeg også i programkomitéen for den årlige SDG-konferansen som UiB arrangerer.

Mitt viktigste bærekraftsmål: Bærekraftsmål 1 går ut på å utrydde alle former for fattigdom, og er et uhyre viktig mål for å kunne bremse klimaendringene! For å nå dette må vi omfordele de ressursene vi har, og dermed legge mer til rette for at alle skal kunne ta del i en grønnere økonomi! 

Ingeborg Rønning

 

Ingeborg Rønning
Foto/ill.:
privat
 

Studie: Bachelor i molekylærbiologi
Alder: 20 år
Bærekraftspilot for Marin forskning

Jeg er bærekraftspilot for UiB sitt satsingsområde Marin forskning, som skal sørge for høy kvalitet på både utdanning og forskning innenfor det marine. UiB har blant annet fått ansvaret for å lede an arbeidet om FNs bærekraftsmål nr 14: Liv under vann! I tillegg til arbeidet med de andre bærekraftspilotene vil mitt fokus dette året være på plast.

Mitt favoritt bærekraftsmål: 

Bærekraftsmål 4 skal sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning for alle, i tillegg til å legge til rette for livslang læring. Utdanning og kunnskap er nøkkelen til utvikling, og dermed avgjørende for om vi skal minske ulikhetene i verden og nå målene!

Vilde Paulsen

Vilde Paulsen
Foto/ill.:
privat

 

Studie:  Bachelor i sammenlignende politikk
Alder: 23 år
Bærekraftspilot for  globale samfunnsutfordringer

I tillegg til samarbeidet med de andre pilotene er jeg bærekraftspilot for satsningsområdet Globale samfunnsutfordringer! Dette er et av Universitetets tre satsingsområder, og skal være en arena for forskningsamarbeid og formidling innen utviklingsrelatert forskning. Ut 2022 er hovedfokuset på migrasjon, helse og ulikhet!

Mitt favoritt bærekraftsmål er: Nummer 7 Ren energi til alle. Ved å sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris kan man legge opp til en bedre infrastruktur, helse- og utdanningsinstitusjoner og livskvalitet, noe som igjen vil være med på å minske ulikhetene i verden på et bærekraftig vis!

Ole Kastdalen

Ole Kastdalen
Foto/ill.:
privat

Studie: Bachelor i samfunnsøkonomi
Alder: 22 år
Bærekraftspilot for satsingsområdet klima- og energiomstilling

Mitt arbeid som berekraftspilot for satsingsområdet klima- og energiomstilling går blant anna ut på å bidra med studentperspektivet i relevante saker, samt å formidla forsking og innovasjon frå eit sterkt, tverrfagleg forskingsmiljø her ved universitetet. I tillegg til samarbeidet med dei andre berekraftspilotane på felles prosjekt, vil eg i år fokusere på gjennomgang av UiB sitt klimarekneskap.

Mitt favoritt berekraftsmål:

Det må vere berekraftsmål 13, å stanse den globale oppvarminga. Dette er vår tids store utfordring, og vil blant anna krevje forbruksendringar, internasjonalt samarbeid, effektivisering av ressursbruk, teknologisk innovasjon og strukturelle endringar i korleis sjølve økonomien vår er bygd opp. Desse tinga er gjennomførbare dersom me kollektivt bestemmer oss for å få det til!

 

Arbeidsoppgaver

  • Skal planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter som kan bidra til å sette bærekraft og klimanøytralt UiB på dagsorden for studentene ved UiB.
  • Skal delta og bidra med studentperspektiv i satsingsområdet.
  • Skal komme med ideer knyttet til bærekraft og klimanøytralt UiB.
  • Skal være et bindeledd mellom studentene og universitetsledelsen og følge opp studentinitiativ knyttet til bærekraft og Klimanøytralt UiB.

Gjennomførte prosjekter

  • Gjenbruksmarkedet med inntekt til «gled en som gruer seg til jul»
  • Webinar i samarbeid med pilotene UiT «Korona og bærekraft – lærer vi noe?»
  • Strandryddeukene
  • FN-dagen
  • Bedriftspresentasjon/seminar «Klima og energiomstilling i Bergen – hva skjer?»