Hjem
Humaniorastrategien
Tildeling av midler

Såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid

Tre forskergrupper er tildelt såkornsmidler til tverrfakultært samarbeid ved UiB. Midlene skal gå til å utvikle prosjektsøknader tilpasset Forskningsrådets satsning på humaniora.

– Dette er spennende prosjekter som allerede er godt tilpasset Forskningsrådets kommende programutlysninger. Vi håper såkornsmidlene vil komme godt med i det videre arbeidet og gleder oss til å følge prosjektene videre, sier Margareth Hagen, prorektor for forskning ved UiB.

Prosjekter med humanistiske perspektiver

For å følge opp Regjeringens humanioramelding (Meld.St. 25) har Forskningsrådet satt som mål å øke andelen prosjekter med humanistiske perspektiver fra tre til fem prosent av totalbevilgningene på fire år.

Satsningen skal skje innenfor programutlysninger som faller inn under regjeringens humanioramelding med fokus på følgende tre kategorier: Integrering, migrasjon og konflikter, De store teknologiskiftene og Klima, miljø og bærekraft.

Tverrfakultære prosjekt tilpasset NFR

Prosjektene som nå får såkornsmidler fra UiB dekker til sammen alle tre kategorier.

Intercultural Competence through the use of Migrant Narratives in Foreign Language Teaching and Learning (ICMIN) er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og Det psykologiske fakultet. Prosjektet adresserer behovet for nye måter å forholde seg til kunnskap om kulturer og interkulturell kompetanse i utdanningsinstitusjoner.

Digital Narrative Network er et samarbeidsprosjekt mellom Fakultet for kunst, musikk og design, Det humanistiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet som ser på virkningen av det digitale i måten vi bygger narrativer på.

Transhumance, gender and landscape samler forskere fra Det humanistiske fakultet og Universitetsmuseet. Prosjektet fokuserer på forholdet mellom seter og gård i tiden fra ca. 500 til 1500 e.Kr. i et landskaps- og kjønnsperspektiv.

Forankret i Humaniorastrategien

Prosjektene er tildelt ulike summer i størrelsesorden 100 000 til 200 000 kroner.  Margareth Hagen håper at midlene vil bidra til å løfte den tverrfaglige forskningen ved universitetet.

– Humanistisk kompetanse blir stadig viktigere for å kunne forstå samfunnet vi lever i. Med forankring i Humaniorastrategien ønsker vi å gi et solid løft til den tverrfaglige forskningen ved UiB ved at humanioraperspektivet blir inkludert i større prosjekter.