Hjem
Humaniorastrategien
UiBs Humaniorastrategi 2018-2022

Humaniorastrategien: Utlysning av midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid

Det lyses ut midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid med søknadsfrist 25. september 2022.

Humaniora biblioteket uib
UTLYSNING AV MIDLER: Humaniorastrategien skal bidra til å profilere og utvikle UiB innen de humanistiske fagene og posisjonere UiB strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Det lyses ut midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid med søknadsfrist 25. september 2022.
Foto/ill.:
Eivind Senneseth

Hovedinnhold

Formål

UiBs Humaniorastrategi for 2018-2022 skal bidra til å profilere og utvikle UiBs kvaliteter innenfor de humanistiske fagene og posisjonere universitetet strategisk på nasjonale og internasjonale konkurransearenaer. Strategien trekker fram fem satsingsområder; høy faglig kvalitet, samfunnsrelevans, arbeidslivet, skoleverket og språk.


UiB lyser med dette ut midler til forprosjekter og faglig pilotarbeid som skal bidra til å realisere ambisjonene i Humaniorastrategien. Forprosjektene og pilotene skal være tydelige virkemidler for å nå langsiktige, strategiske mål innen forskning, utdanning, formidling og/eller innovasjon. Eksempler på strategiske mål for forprosjekter og piloter kan være økt rekruttering til humanistiske fag, samarbeid med arbeidslivet, synliggjøring av arbeidslivsrelevans i studieprogrammene og tilslag på forskningsmidler fra EU eller Forskningsrådet. Eksempler på virkemidler er mindre teoretiske studier som kan skaleres opp i bredde eller dybde, idéer til nye studieprogrammer eller forskerlinjer for særlig sterke og motiverte studenter. Virkemidlene må støtte opp under ett eller flere av innsatsområdene i strategien.


Søknader som kombinerer forskning og undervisning, tverrfaglige og tverrfakultære initiativ ønskes særlig velkommen.

Retningslinjer 

  • Det kan søkes om midler til forprosjekt og piloter på inntil 1 million kroner.
  • Søknaden skal inneholde en beskrivelse av prosjektet, et detaljert budsjett (se vedlagte mal) og fremdriftsplan.
  • Søknaden skal vise hvordan tiltaket er knyttet til humaniorastrategien, samt argumentere eksplisitt for hvordan tiltaket vil være et virkemiddel for å realisere en langsiktig, strategisk målsetting.
  • Søknaden skal forankres hos faglig ledelse på institutt- og fakultetsnivå, og sendes i ePhorte til Forsknings- og innovasjonsavdelingen (saksnummer 2019/765).
  • Søknadene behandles av en programkomité ledet av dekan ved Det Humanistiske fakultet.
  • Prosjektene skal starte opp i 2022, og behov for å bruke prosjektmidler i 2023 vil bli behandlet i forbindelse med UiBs budsjettbehandling for 2023
  • En rapport som beskriver bruk av midlene skal leveres Forsknings- og innovasjonsavdelingen innen prosjektets slutt.   

Søknadsfrist: 25. september 2022