Hjem

Institutt for biologisk og medisinsk psykologi

Instituttråd

Medlemmer

Fakultetsstyret fastsetter instituttrådets størrelse og sammensetning innenfor de rammene som er angitt. Følgende grupper skal være representert i instituttrådet: Gruppe A (fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger), gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling), gruppe C (teknisk og administrativt ansatte) og gruppe D (studenter).

Medlemmer i gruppe A og gruppe C er oppnevnt for 4 år, nåværende er valgt for perioden 1.9.17-31.8.2021.  Gruppe B og gruppe D oppnevnes for ett år av gangen, nåværende for perioden 1.8.2018 - 31.07.2019.

 

Gruppe A

 • Instituttleder Robert Murison (leder)
 • Frøydis Morken
 • Lin Sørensen
 • Karsten Specht

Vara - gruppe A:

 • 1. vara: Arve Asbjørnsen
 • 2. vara: Frank Larøi
 • 3. vara: Astri J. Lundervold
 • 4. vara: Janne Grønli
 • 5. vara: Kristiina Kompus


Gruppe B  

 • Lynn Marquardt

Vara - gruppe B:

 • 1. vara: Josef Bless
 • 2. vara: Siv Andresen
 • 3. vara: Helene Hjelmervik


Gruppe C 

 • Vivian Fosse

Vara - gruppe C:

 • 1. vara: Anne Øfsthus
 • 2. vara: Anne Marie Rød
 • 3. vara: Alexander Richard Craig-Craven


Gruppe D 

 • Sander Lindholm Andersen
 • ikke valgt
 • vara: ikke valgt
 • vara: ikke valgt

 

Ansvarsområde

 

Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

- Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet

- Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner

- Budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap

- Vesentlige endringer i instituttets studietilbud, særlig knyttet til studieprogram, pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

I øvrige saker er instituttet et rådgivende informasjons- og kontaktorgan mellom instituttlederen, alle ansatte og studentene. Dersom instituttrådet delegerer beslutningsmyndighet i saker som angår studietilbud, skal studentene være representert med minst 20 % i vedkommende organ. Se undervisningsutvalget.

Instituttleder går inn i gruppe A og er leder av instituttrådet. Instituttlederen legger fram saker for instituttrådet. Administrasjonssjef er sekretær for instituttrådet.

 

Innkalling og protokoll

2018

DatoInnkallingReferat/protokoll
05.02.2018Sak 1/2018Protokoll
26.02.2018Sak 2/2018Protokoll
11.06.2018Sak 3 - 5/2018Protokoll
16.08.2018Sak 6/2018Protokoll
04.12.2018