Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
ruspolititkk

Rus i Norge – historisk sett

En «topp» artikkel fra professor og historiker Aina Schiøtz om «Rus i Norge»

colourbox rusmisbruker
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Aina Schiøtz’ artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning om ruspolitikk i Norge (Rus i Norge – politiske og medisinske tilnærminger i historisk lys ) nådde 'topp3' og fikk hederlig omtale ved Universitetsforlagets prisutdeling 05.06.2018.

I artikkelen skriver hun at det blir hevdet at «Alkoholisme og narkomani er to sider av samme sak.  I det legger en til grunn at de atferdsmessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av misbruk i hovedsak er de samme. I et historisk perspektiv er det imidlertid vanskelig å se de to fenomenene som to sider av samme sak, rett og slett fordi de har så ulike historiske forløp.»

Hun sammenligner den historiske utviklingen innen de to rusfeltene alkohol og narkotika og sier at den går særlig inn på hvorvidt og hvordan medisinen har dannet grunnlag for politikkutformingen. Schiøtz skriver at «Den viktigste forskjellen i politikken – etter opphevelsen av alkoholforbudet i 1927 – må likevel være at man åpent har akseptert at moderat alkoholbruk er «en del av vår kultur», mens man på narkotikafeltet indirekte medgir at «ondet» er kommet for å bli, selv «om målet for vår innsats er rusfrihet» (St.meld. nr. 16 (1996–97): 26.» Les artikkelen.