Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Strategi

Forsknings- og innovasjonsstrategi 2020-24 for IGS

Byggene i Årstadveien 17 og 21. Vinterbilde
Foto/ill.:
Jørgen Barth

Hovedinnhold

Visjon

Kunnskap for bedre helse og samfunn

Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) vil øke kunnskapen om helse og helsetjenester, nasjonalt og globalt, og med særlig vekt på å redusere sosialt og politisk drevet ulikhet i helse.

Tre pilarer

Folkehelse, primærhelsetjeneste og global helse

Vi skal bidra til bedre helse og bedre samfunn gjennom inkluderende forskning, innovasjon og utdanning av høy kvalitet innen folkehelse, primærhelsetjeneste og global helse.

Overordnede mål

IGS skal arbeide for å oppfylle FNs bærekraftsmål med vekt på mål nummer 3: ‘Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder’. 

Instituttet skal utmerke seg innen forskning på folkehelsespørsmål, primærhelsetjeneste og global helse. Vi skal ha en ledende rolle i den strategiske satsingen på globale samfunnsutfordringer ved Universitetet i Bergen. Instituttet skal ta ansvar for forskningsinfrastrukturer av lokal og nasjonal betydning. Vi skal kunne respondere med relevant forskningsbasert kunnskap ved akutte helserelaterte samfunnsutfordringer.

Innovasjon er nødvendig for å oppnå bedre helse globalt. IGS har stort potensial for forskningsdrevet innovasjon forstått som utvikling av nye metoder for forebygging av sykdom, utvikling av kunnskap om organisering av helsetjenester, utprøving av nye behandlingsformer og ny teknologi. I den kommende perioden vil vi utvikle vår forståelse av innovasjon knyttet til nyskaping innen de samfunnsområdene vi er engasjert i. Vår innovasjonssatsing skal komme samfunn, pasienter, pårørende og helsepersonell til gode, og vi vil samarbeide med aktører innen og utenfor akademia. Vi vil bidra til bærekraftig innovasjon for å oppnå samfunnsnytte og verdiskaping.

Alrek helseklynge er et fundament for å utvikle instituttet. En sterk felles IGS-kultur og tverrfaglig samarbeid skal være grunnlag for nyskapende forskning og innovasjon.

Vårt arbeid skal bidra nasjonalt og globalt til å

 • redusere sosialt og politisk drevet ulikhet i helse
 • fremme kunnskap for effektive og likeverdige helsetjenester med god samhandling
 • utvikle kunnskap om samfunnsmedisinske utfordringer i vid forstand
 • øke kunnskapen om årsaker til og konsekvenser av sykdom
 • være i kunnskapsfronten for innovative helsetjenester
 • utvikle forskningsbaserte utdanningsmetoder innen våre fagområder

Forskningsgruppene ved IGS

Sentrale tema for dagens forskning ved IGS er representert ved våre 19 forskningsgrupper, her plassert under det fagområde de primært hører til:

Fagområde for samfunnsmedisin, arbeids- og miljømedisin og ledelse - SAMLET

 • Arbeids- og miljømedisin

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring - FEST

 • Eldre- og sykehjemsmedisin/SEFAS
 • Samfunnsfarmasi

Fagområde for allmennmedisin - FAM

 • Helsefremming og migrasjonshelse
 • Helsetjenesteforskning
 • Medisinsk utdanningsforskning
 • Søvn, muskelskjelett, infeksjoner og laboratoriemedisin

Fagområde for epidemiologi og medisinsk statistikk - EPISTAT

 • Genetisk epidemiologi
 • Livsstilsepidemiologi
 • Registerbasert reproduktiv epidemiologi

Fagområde for etikk og helseøkonomi - ETØK

 • Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS)
 • Helseøkonomi, helseledelse og translasjonsetikk (HELTER)

Fagområde for helsevitenskap - HELSEVIT

 • Fenomenologisk helsefaglig forskning
 • Fysioterapi
 • Praxeologi (legges ned som forskningsgruppe ved IGS juni 2021)

Fagområde for global helse/Senter for internasjonal helse - SIH

 • Global helseantropologi
 • Global mental helse
 • Global helse
 • Grønne områder, luftforurensning og helse
 • Tuberkulose

Strategiske satsingsområder

Forskningen vår skal ha høy kvalitet, være metodologisk, teoretisk og faglig nyskapende, og den skal være synlig. IGS har betydelig bredde innen forskning og innovasjon. Vi vil beholde bredden, men vi identifiserer her noen mål som vi skal arbeide spesielt med i denne perioden.

Mål – vi vil

 • Være en koordinert og samlende forskningsenhet som bygger kunnskap i møte med konkrete folkehelseutfordringer, nasjonalt og globalt
 • Utvikle ny kunnskap for rettferdige, tilgjengelige og effektive helsetjenester
 • Utvikle tverrfaglig kunnskap om og perspektiver på helse og helsetjenester i kommuner og lokalsamfunn nasjonalt og globalt

Virkemidler – vi skal

 • Særlig styrke følgende forsknings- og innovasjonsområder:
 • Styrke fagfeltene samfunnsmedisin, eldremedisin, helseledelse og helseøkonomi innen instituttet
 • Bruke sentre som virkemiddel til å utvikle nyskapende og grensesprengende forskning og innovasjon. Vi planlegger, etablerer og styrker følgende forsknings- og innovasjonssentre i perioden:
  • Bergen senter for etikk og prioritering
  • Senter for translasjonell epidemiologi
  • Senter for multigenerasjonsforskning
  • Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eldremedisin
  • Pandemisenter
 • Utvikle strategi for videreføring av vårt Senter for fremragende forskning, CISMAC, i samarbeid med Det medisinske fakultet
 • Bruke Alrek helseklynge til å skape tverrfaglige forsknings- og innovasjonsmiljø i tett samarbeid med helsetjenesten, offentlige etater, industri og gründerbedrifter
 • Identifisere innovasjonspotensiale innen instituttets fagområder og utdanningsaktivitet
 • Stimulere utdanningsforskning og -innovasjon på alle instituttets utdanningsområder
 • Utvikle aktivt samarbeid med UiBs gruppe for kunstig intelligens og fakultetets satsing på innovasjon i det nye inkubatorbygget
 • Videreutvikle og bruke lokale og nasjonale infrastrukturer av særlig strategisk betydning innen registerforskning (BIOS og Biobank Norge) og primærhelsetjenesteforskning (PraksisNett)

Organisering og ledelse

God organisering og ledelse skal fungere som fundament for et offensivt og slagkraftig IGS.

Instituttet har et instituttråd og dessuten en ledergruppe som består av instituttleder, administrasjonssjef, forskningsleder, utdanningsleder, innovasjonsleder og lederne for våre syv fagområder. Forskningen ved IGS er organisert gjennom forskningsgrupper. En betydelig andel av forskningen er eksternt finansiert.

Mål – vi vil

 • Styrke institutt-tilhørigheten for alle ansatte, samtidig som vi skal opparbeide tilhørighet i Alrek helseklynge
 • Utvikle god organisering og ledelse på alle nivå
 • Videreutvikle et arbeidsmiljø som fremmer kreativitet, trygghet og kritisk holdning
 • Skape miljø for å utvikle og etablere flere eksternt finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Styrke samarbeidet mellom administrativt og vitenskapelig ansatte
 • Bidra til slagkraftig organisering av Alrek helseklynge

Virkemidler – vi skal

 • Skape og videreutvikle eksisterende møteplasser internt på instituttet
 • Arbeide videre med lederutvikling på alle nivå innen IGS
 • Tydeliggjøre mandat for ulike roller og enheter i instituttet
 • Skape en kultur for å dele både suksess og motgang
 • Styrke samfunnsmedisin som akademisk fag gjennom aktivt å delta i nasjonale prosesser, fremme spesialistkompetanse hos ansatte og støtte forskning innen feltet
 • Bruke Alrek helseklynge til å utvikle nye forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • Samarbeide med partnere i helseklyngen for å opparbeide den til en synlig og attraktiv adresse for eksterne virksomheter og fagfolk
 • Etablere faglige og administrative prosesser som kan bidra til mer konkurransedyktige søknader fra instituttet og bedre samarbeidet med andre institutt og fakultet ved UiB
 • Øke kompetanse på søknadsprosesser innen innovasjon
 • Arbeide for systematisk kompetanseutvikling for prosjektledere
 • Bruke digitalisering til å frigjøre tid til kompetanseheving for administrativt ansatte for god administrativ oppfølging av strategien

Samarbeid, internasjonalisering og brukermedvirkning

IGS har og skal fortsatt ha et omfattende lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Slike samarbeidsrelasjoner krever innsats å etablere og vedlikeholde. Vi skal styrke internasjonalt forskningssamarbeid, inkludert samarbeid med forskere i lav- og mellominntektsland og med forskere fra globalt ledende forskningsinstitusjoner. Vi skal også etablere og styrke samarbeid innen Alrek helseklynge.

Forsknings- og innovasjonsprosjektene ved IGS har i ulik grad brukermedvirkning i dag. IGS har forskningsgrupper som forsker på brukermedvirkning, og vi ønsker å ta kompetansen på dette feltet i bruk i større grad. Sluttbrukere for våre prosjekter kan blant annet være pasienter, helsepersonell eller forvaltning.

Mål – vi vil

 • Etablere prosjekter på tvers av forskningsgruppene på instituttet
 • Styrke forsknings- og innovasjonssamarbeid med kommuner og andre aktører i Alrek helseklynge
 • Utvikle konkret forsknings- og undervisningssamarbeid med andre fakulteter ved UiB
 • Etablere samarbeid med helsetjeneste, offentlige etater, relevante bedrifter og næringsliv
 • Ivareta og styrke internasjonalt samarbeid gjennom felles forsknings- og innovasjonsaktiviteter og stimulere til nye prosjekter
 • Utvikle forskings- og innovasjonsprosjekter som imøtekommer brukernes behov

Virkemidler – vi skal

 • Etablere og delta i møteplasser, seminarer og sosiale sammenkomster på instituttet og i Alrek helseklynge
 • Bruke våre forskningsmiljøer med spisskompetanse på ulike felt til å få råd og etablere nye samarbeid
 • Prioritere forskningsterminer som har til hensikt å styrke internasjonalt samarbeid og l
 • Bruke digitale medier og webinarer til å etablere kontakt og samarbeid med internasjonale forskere og næringsliv
 • Arbeide for konkrete resultater i form av fellespublikasjoner og prosjektsamarbeid med internasjonale partnere
 • Styrke likeverdige og gode samarbeid i partnerskap med forskere i lav- og mellominntektsland
 • Bruke inkubatorbygget og innovasjonsstøtteselskaper (for eksempel Vestlandets innovasjonsselskap (VIS) og Norwegian Smart Care Cluster) som støttespillere for å etablere samarbeid med bedrifter og næringsliv
 • Tilrettelegge for at brukerrepresentanter får mulighet til reell innflytelse i våre forsknings- og innovasjonsprosjekter, for eksempel ved å etablere brukerforum eller invitere brukere inn i prosjektgruppe for relevante prosjekter, og gjøre aktiv bruk av brukerpanelet i Alrek helseklynge
 • Bruke kompetanse fra egne forskningsgrupper som arbeider med brukermedvirkning
 • Vurdere fordelings- og miljøperspektiver i prosjektene når det er relevant

Rekruttering og forskerutdanning

De ansatte ved IGS er vår aller viktigste ressurs. Vi vil rekruttere dyktige personer og videreutvikle ansatte for å nå våre ambisiøse forskningsmål.

IGS har en stabil stab av vitenskapelig ansatte, og vi er et attraktivt forskningsmiljø. Vi har hatt en rekke nyansettelser de siste årene ved nyopprettede stillinger og naturlig avgang. Gjennom emeritusordningen beholder vi verdifull kompetanse. Administrasjonen bidrar til instituttets måloppnåelse på alle områder. 

Vi har rundt 150 stipendiater med ulik tilhørighet både innen- og utenlands. Konkurransen om å drive forskerutdanning har økt betydelig de siste årene med flere universiteter og høyskoler. Vi har to forskerskoler ved IGS (samfunnsmedisin og global helse), i tillegg til at vi deltar aktivt i flere nasjonale forskerskoler.

Mål – vi vil

 • Være en attraktiv arbeidsplass for arbeidssøkere innen våre fagfelt og administrasjon
 • Rekruttere og videreutvikle fremragende forskere, veiledere og forskningsledere
 • Drive forskerutdanning med mulighet for internasjonalt samarbeid
 • Sørge for at forskningsetikk inngår i forskerutdanningen ved instituttet
 • Ha fortsatt høy gjennomføringsgrad for ph.d.-kandidater, med ferdigheter som er attraktive i akademia, offentlig forvaltning, helsetjenesten og næringsliv

Virkemidler – vi skal

 • Støtte våre ansatte i å nå egne faglige mål og oppmuntre dem til å strekke seg videre
 • Skape akademisk dannelse gjennom inkludering av ph.d.-kandidater og masterstudenter i våre fagmiljø
 • Bidra til at nybygget i Årstadveien 17 blir et sted som både ansatte, samarbeidspartnere, studenter og andre vil bruke, slik at vi skaper et åpent, kreativt og spennende miljø
 • Støtte opp under utdanningene som vi har ansvar for gjennom å inkludere masterstudenter og ph.d.-kandidater i forskningsgruppene
 • Bruke studieprogrammene og forskerlinjen ved Det medisinske fakultet til å rekruttere gode kandidater til forskning
 • Utvikle aktiviteter i forskningsgruppene som gjør dem til attraktive faglige og sosiale møteplasser for ph.d.-kandidatene og masterstudenter
 • Videreutvikle instituttets to forskerskoler og fortsatt delta aktivt i nasjonale forskerskoler
 • Bidra til fagutvikling innen forskningsetikk og bistå med nødvendig opplæring av forskere, veiledere og forskningsledere i anerkjente forskningsetiske normer
 • Bruke mentorordninger og systematisk lage karriereutviklingsplaner for postdoktorer
 • Involvere flere vitenskapelige ansatte på ulike karrierenivå i prosjektutvikling
 • Etablere prosjektutviklingsseminar for postdoktorer og førsteamanuenser, med mulighet for alle ansatte til å delta
 • Stimulere yngre forskere til å søke eksterne midler, særlig programmer rettet mot denne gruppen, som mobilitetsstipend og forskerprosjekt for yngre talenter

Formidling og samfunnskontakt

IGS skal være synlig, både som en informasjonskilde og med bidrag i det offentlige ordskiftet. Vi har en kommunikasjonsplan som synliggjør våre verdier når det gjelder deltakelse i offentligheten.

Mange IGS-ansatte deltar allerede i offentligheten gjennom intervjuer, kronikker og deltakelse i råd og utvalg. Vi vil motivere og rekruttere flere medarbeidere til å ta del i samfunnsdebatten.

Mål – vi vil

 • Være et synlig institutt som fremstår som en ressurs for en opplyst allmennhet
 • Sørge for at vår forskning og innovasjon er av interesse for offentligheten og mediene
 • Bidra til åpen debatt i henhold til god forskningsskikk
 • Bidra til å skape nye arenaer for debatt
 • Være tilgjengelige som eksperter for helsemyndigheter og andre

Virkemidler – vi skal

 • Bidra til implementering av våre forskningsresultater i politiske anbefalinger og retningslinjer, samt være synlig i politiske prosesser
 • Delta aktivt på arenaer der vi møter sentral forvaltning nasjonalt og internasjonalt
 • Nominere våre forskere og samarbeidspartnere til priser når vi har gode kandidater
 • Bruke Alrek helseklynge som utgangspunkt for å delta aktivt på samarbeidsarenaer med kommuner i vår region
 • Stimulere ansatte og fagmiljøer til å engasjere seg i samfunnsdebatten
 • Bruke kommunikasjonsplanen vår aktivt og benytte oss av kommunikasjonsrådgivere ved Det medisinske fakultet
 • Synliggjøre tilhørighet til IGS, sentre og Universitetet i Bergen i faglige og politiske sammenhenger og i mediene