Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

1855 - Krohn

Ytre Nordhordland legedistrikt, som ble etablert i 1853, bestod av de to prestegjeldene Lindås og Manger. Distriktslegen var bosatt på Lindås. Michael Krohn var distriktslege fra 1855 til 1863.

Hovedinnhold

Ved min ankomst til distriktet blev jeg forbauset ved ikke at finde nogen examineret jordemoder. Jeg indgik desårsag allerede i october måned med andragende til Lindås og Mangers formandskaber om at midler måtte tilståes til ansættelse af i det mindste een examineret jordemoder for hvert af præstegjældene, og foredrog jeg selv sagen i begge formandskabsforsamlinger. Efter megen debat bevilgedes endeligen det nødvendige til een jordemoders ansættelse for Lindås's vedkommende, og forventes herpå min amtmands approbation.

Alle mine bestræbelser var derimod forgjæves for Mangers vedkommende, hvilket udfald heller ikke kom mig uventet; thi en forsamling bestående af mere conservative elementer og stående på et mere middelalderisk standpunct end Mangers formandskab skal man virkeligen have vanskelighed nok for at opvise, og lover jeg mig ikke stort udbytte af mine bestræbelser for denne deel af distriktet, der allerede betragter det som et onde at have fået læge i sin midte, hvorved skalkeskjulet af så godt som umuelighed at få betimelig lægehjælp er bleven dem berøvet, hvisårsag det vilde have været et under om de godvilligen skulde have gået ind på at lade sig bebyrde med en jordemoder.

Fuldkomne fatalister foretrække de den expectative methode for indgribende behandling og trøste sig under alle omstændigheder med: "Æ da dauen, verte da dauen, å dermed trængs ingjen documente hedl doctor."

Almindelige regler for sundhedens bevarelse ere fuldkommen ukjendte eller under alle omstændigheder aldeles uændsede. Byggegrund vælges uden hensyn, afgrøftning betragtes som luxus, boligerne ere små, elendige og uden ventilation, vinduerne bestandig tilspigrede. Kommer så hertil, at deres boliger på grund af de så meget i brug komne kogeovne meget hyppigen sees dryppende fra loft og vægge, og heden under madkogningen er utålelig, at reenlighed med madstel og egen person endnu tillader alt at ønske, var det stor synd at beskylde folket for at leve under de bedste hygiæniske forhold; og er det værste af alt, at alle bestræbelser for at rette på denne bedrøvelige tilstand i den nærmeste fremtid sikkerligen vil standse på det i sin barndom sig befindende publikums conservatisme og mødes med det vanlige omqved: "So have forældre vore leva, Vorherre lade nok os leve au, me trængje inkje og fordræ inkje dettane beire."

Anderledes stiller forholdet sig i så henseende for Lindås præstegjeld. Folket er her såvel mere oplyst, som det efter min erfaring gjerne og hurtigen søger lægen, og lover jeg mig desårsag gode frugter af min virken i denne deel af distriktet, hvor det kun ståer tilbage at ønske at evnen var ligeså god som villien. Min virksomhed har her været mødt med tillid af såvel formandskab som almue, og har jeg fra det første gjennem ordføreren modtaget forespørgsel om jeg er villig til at træde i en privat læges forhold til præstegjeldet og på hvilke betingelser. Svaret er allerede afgået bekræftende med, som jeg troer, moderate fordringer, men sagen endnu ikke afgjort.

Af ovenstående vil det letteligen skjønnes at en stor deel af almuens standpunkt endnu er sådant at flere sygdomme ene og alene kan finde sin forklaring i troldskab og alfegust (elvegust), hvorfor de også må behandles med signeri af kloge koner og steenbad, hvortil der, for at det skal blive rigtig kraftigt, må tages een steen af kirkegården, een af søen og een af landet. Een stor deel andre sygdomme skriver sig fra ondt blod eller ond vind, og må behandles derefter ved blæsebælgen, åreladning eller kopsætning, hvisårsag her findes flere blodtagere af stor anseelse. Disse forstå nemlig at finde de rette årer hvorpå alt kommer an. Deres virksomhed har imidlertid efter min erfaring ikke medført skadelige følger for nogens helbred, og har jeg desårsag anseet det betænkeligt for tiden at optræde altfor activt, så meget mere som ondet formeentligen bør tages fra roden, ved bibringelsen af en bedre oplysning og deraf følgende sundere hygiæniske begreber, da heroiske midler sikerligen kun vil lede til at svekke lægens anseelse, vække mistillid til ham og derved hemme hans virksomhed. Noget qvaksalveri drives forøvrigt, så vidt mig bekjendt, ikke i distriktet, og har jeg stadigen mine øine med mig i så henseende.