Hjem
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

1862 - Krohn

Medens lettere catarrhalske tilfælde vare almindelig udbredte over hele distriktet i slutningen af april og begyndelsen af mai måned, optrådte på gården YttreHauksdal og Kjetteland i Lindås, samt Askeland og Vågstaugle i Manger en temmelig alvorlig epidemi af catarrh, hvorunder samtlige angrebne lede af pneumonia, hvorefter en typhøs tilstand constant udviklede sig.

Hovedinnhold

Om den for den almindelige pneumonia vedtagne behandling kunde der ikke være tale. Der anvendtes hverken almindelige eller locale blodudtømmelser, medens terpentinomslag om brystet, æther, blåsyre, phosphorsyre, china og salmiak vare de midler der førte til målet, på een undtagelse nær, et 1 1/2 års gammelt barn på gården YttreHauksdal, der efter få dages sygeleie bukkede under for pneumonien. Ialt angrebes 13 på denne måde, og disse vare også de eneste der for catarrh behandledes for offentlig regning.

I midten af october måned modtog jeg fra Manger requisition om at på Turøen var udbrudt trondhjemsk halsesyge. Ved ankomsten viiste imidlertid sygdommen sig at være skarlagensfeber, ført fra de nærmeste gårde i Midthordlands lægedistrikt. Flere lette tilfælde vare tidligere forekomne, og toges af mig 4 under behandling, samtlige hårdt angrebne, lidende af hydrops anasarca med nyreaffection. Under behandling med phosphorsyre, terpentinomslag, diuretiske midler og roborantia kom samtlige sig, og hørtes for den øvrige deel af året ikke mere til sygdommen i YttreNordhordlands lægedistrikt.

Medens svælgdiphtheriten såvel i Bergen som omliggende distrikter krævede mange offere, var YttreNordhordlands lægedistrikt i det forløbne år i en mærkelig grad forskånet for denne sygdom. Jeg troer nemlig med temmelig vished at turde påstå at i begge præstegjelde angrebes i årets løb kun 12 individer, hvoraf 5 døde, 4 uden at komme under behandling, og den 5te allerede samme dag jeg fik ham at see. Af de 7 øvrige angrebne udviklede sig hos 2 den progressive paralyse, der imidlertid begge under brugen af chinin, jernpiller og strychnin fuldkommen restitueredes. Da sygdommen forøvrig til denne tid bestandig, hvor der har været tale om at instituere nogen behandling, har veget for pensling med helvedessteensopløsning og chlorkaliumsmixtur, har jeg ikke fundet nogen grund til at forsøge ny midler.

Samtidigen med den i slutningen af april og begyndelsen af mai måned herskende catarrh, fik jeg 6 tilfælde af pneumonia under behandling, en sygdom hvorfor man tidligere på grund af dens acute forløb meget sjeldent søgte lægehjælp, fornemmeligen dog fordi man selv har måttet bære udgifterne. Med undtagelse af et enkelt år har jeg aldrig havt et større antal behandlede for denne sygdom. Ligesom tidligere institueredes kun een åreladning på fra 8 til 12 unzer efter den syges alder og kræfter, senere kun kopper eller igler, desuden æther, blåsyre, streng diæt, absolut rolighed og terpentin, samt grødomslag. Reconvalescentsen trak hos 2 individer i langdrag og krævede styrkende efterbehandling. Alle kom sig.

For offentlig regning er i årets løb tilbagelagt 778 mile. Dette, tillagt hvad jeg har måttet reise i min private praktik, har sikkerligen hverken levnet mig stor tid til at arbeide synderligt i den almindelige hygiænes tjeneste, hvad der ustridigen for distriktet bør være det væsentligste, eller følge med videnskabens udvikling, ikke mindre vigtigt for distriktslægen selv. Denne bestandige omflakken har dog medført det gode at mit bekjendtskab til de engere forholde inden distriktet er bleven betydeligt udvidet, og anledningen således i rigt mål tilbudt sig, og været benyttet til i eget hjem at gjøre almuen opmærksom på de væsentligste betingelser for at bevare sundheden, og navnligen påvist den sørgelige misbrug som næsten overalt finder sted i benyttelsen af lyset, luften og vandet, medens fødemidlerne og beklædningen dernæst har leveret stoffet til de almindelige samtaleevner.

Uden at være ubeskeden, anseer jeg mig også berettiget til at tilføie at tilliden til min virksomhed har været i stadig stigende, at man mere og mere har følt trang til at benytte såvel lægens hjælp som veiledning, og at dersom almuens evner havde svaret til villien, vilde en enkelts kræfter umueligen længre have strukket til det stadigen voxende behov. Selv mangersværingerne have, på Herlø sogn nær, i det sidste år rigtig grebet sig an, og min hjælp været benyttet såvel i fattigvæsenets som de privates tjeneste. Måtte dette kun være sagt i en god tid.

Af sindssyge ere ved min mellemkomst 2de melancholii, på hvem behandling meget imod mit ønske var indledet i hjemmet, blevne indlagte på sindssygeasylet i Bergen, medens 2de lidende af mania med held ere behandlede hjemme.

Hos den ene udbrød raseriet pludseligen i reconvalescentsen efter meslinger, der ikke vare komne under behandling. Angjeldende gav 1/2 år gammelt barn die, og var raseriet så voldsomt at 3de mænd under brug af alvorlige tvangsmidler stadigen havde måttet holde vagt over hende. På grund af den tilstedeværende irritation af meningerne så jeg mig nødsaget til 2de gange at anvende 6 igler i tindingerne, give et calomellaxans og senere anvende calomelspulvere, samt derivationsmidler. Senere anvendtes 2de gange varme heelbade med kold styrt over hovedet, og derefter roborerende midler, navnligen chinin samt opium i stigende doser. I de rolige mellemrum lagdes barnet selv til brystet, medens der ellers sørgedes omhyggeligen for brysternes udtømmelse.

Den andre leed af puerperalmania. Hun var førstefødende, og vare sindssygdomme i høi grad arvelige inden familien på moderens side. Den væsentligste årsag til sygdommens udbrud var skræk, betinget ved et voldsomt uveir strax efter fødslen, medens manden var fraværende på fisket. Uagtet jeg helst havde ønsket at undgåe det, så jeg mig dog også her nødsaget til at anvende 6 igler i tindingerne. Behandlingen bestod forøvrigt i nogle lunkne bad samt styrkende midler (chinin og jernpiller).

I det forløbne år har jeg kun formået at afholde 4 sundhedscommissionsmøder, idet jeg på grund af constitutionen i IndreNordhordland, uophørlig lå på reiser i 4de qvartal, og således ikke kunde indfinde mig til de i dette qvartal af ordførerne berammede representantmøder. Møderne vare 2de i hvert formandskabsdistrikt, og har der til disse, der fornemmelig i Lindås have været omfattet med alt større og større interesse, stadigen infundet sig så mange localet har kunnet rumme, deriblandt efter speciel opfordring også qvinder, selv i Manger, og har de 2de holdte foredrag gået ud på, så almeenfatteligt som mueligt, at fremstille menneskets beenbygning, benenes væsentligste beskadigelser, navnligen beenbruddene og disses behandling, samt nervesystemet, såvel centralorganerne som den peripheriske deel, nogle af dettes meest almindelige sygelige tilstander, hvorhos jeg i uddrag oplæste en deel af doctor Dahls afhandling "Om nogle åndelige omgangssygdomme". Foredragene have stedse været oplyste ved hjælp af kobbertavler.