Hjem
Institutt for klinisk psykologi

Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre

Poliklinikken er en av tre klinikkenheter under Institutt for klinisk psykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Den har funksjon som både utdannings- og forskningsklinikk. Klinikken tar i mot pasienter i alderen 30-80 år, og behandling er gratis.

Henvisning

Poliklinikken gir, så langt det er kapasitet, tilbud om psykologisk undersøkelse og behandling til voksne og eldre. Klinikkens klientell befinner seg aldersmessig i området 30-80 år. Pasienter over 60 år gis prioritet.

Som hovedregel tar klinikken i mot pasienter etter henvisning fra lege. Vanlige henvisningsgrunner er angst, depresjon, somatoforme plager, taps- og sorgreaksjoner, relasjonsvansker og livskriser. 

Før behandling kan begynne blir alle pasienter kalt inn til forsamtale. Forsamtalen har som mål å få et tydeligere bilde av pasientens problemer enn det som fremgår av henvisningsbeskrivelsen alene, samt å gjøre det mulig å vurdere om poliklinikken kan tilby en passende behandling.

Pasienten betaler ingen egenandel for undersøkelse og behandling.

Behandling

Behandlingen forestås av studenter i siste del av psykologstudiet. Den vanligste behandlingsformen er individuell psykoterapi (samtaleterapi). Vi mottar også pasienter for diagnostiske utredninger og funksjonsvurderinger. Behandlingstimene tas opp på video, for å benyttes i veiledning av studentenes pasientarbeid.

Behandlingen foregår under tett tilsyn og faglig veiledning fra poliklinikkens stab av psykologer, alle med omfattende klinisk erfaring og spesialistgodkjenning. Veiledningen foregår i grupper med inntil fire studenter og har et dobbelt siktemål: Dels skal den sikre kvaliteten på behandlingen, og dels skal den tilgodese studentenes faglige utvikling og kliniske opplæringsbehov.

Både studenter og veiledere har taushetsplikt og er bundet av Helsepersonellovens bestemmelser og av psykologers yrkesetiske bestemmelser.  Det føres pasientjournal i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Forskning
Ved poliklinikken blir det kontinuerlig utført forskning, som pasientene kan bli forespurt å delta i. Pasientene blir på forhånd alltid informert om forskningens formål og form. Deltagelse i forskning forutsetter at det foreligger frivillig og informert samtykke. Forskningen er gjennomgående av en slik art at den ikke stiller ekstra krav til pasienten eller griper forstyrrende inn i behandlingen,

Kontakt

Behandling foregår på Psykologisk poliklinikk ved Det psykologiske fakultet.

Postadresse:
Psykologisk poliklinikk for voksne og eldre, Christies gate 12, 5015 Bergen

Besøksdresse:
Institutt for klinisk psykologi, 3. etasje, Christies gate 12, 5015 Bergen

Telefon:
55 58 31 98

Av hensyn til personvern kan vi dessverre ikke ta i mot henvendelser om behandling på e-post.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Poliklinikker ved Institutt for klinisk psykologi