Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genetisk variasjon hos fiskearter på store dyp

M. Phil. Kristogu Baduge Suneetha disputerer 29. november 2000 for dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:
«Intraspecific and interspecific genetic variation in selected mesopelagic fishes with emphasis on microgeographic variation and species characterization»

Ulike sider av utviklingsbiologien til mesopelagiske fiskearter (fisk som lever i dyp fra 100 til 1000 m) ble undersøkt ved bruk av genetiske markører basert på protein og DNA-profiler. Mest vekt ble lagt på geografisk variasjon over kortere avstander innen to viktige arter i nordvestlige Atlanterhavet; nemlig nordlig lysprikkfisk, Benthosema glaciale, og laksesild, Maurolicus muelleri. En hypotese om at det finnes isolerte populasjoner av disse artene ble undersøkt, og det ble funnet arvelige ulikheter mellom populasjoner i enkelte fjorder, og spesielt mellom populasjoner i fjordene og i åpne farvann. Årsakene til dette antas å være isolasjon av populasjoner i fjordene. Undersøkelsene av artsforskjeller ble konsentrert om to grupper av laksesild som har vært antatt å være ulike arter, samt tre grupper av lysprikkfisk. Resultatene antyder at i hvert fall laksesild består av flere arter som er vanskelig å skille på grunnlag av morfologiske karakterer. Metodene som er brukt, synes å egne seg godt til å studere slektskap innen og mellom artene.

Personalia:
Kristogu Baduge Suneetha er fra Sri Lanka. Hun tok M. Phil. graden i fiskeribiologi (Fisheries Biology and Management) ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Universitetet i Bergen, i 1996.

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.11.2000, kl. 10.15, Stort auditorium, Datablokken, HIB, Thormøhlensgt. 55, Bergen.

Kontaktpersoner:
Kristogu Baduge Suneetha, tlf. 55584499, e mail. suneetha.kristogu@ifm.uib.no
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p), epost: ronnaug.tveit@info.uib.no

Offisiell side
.