Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Øyeforandringer ved Down syndrom

Cand. med. Olav H. Haugen disputerer 14. juni 2002 for dr. med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The eyes in Down syndrome. Refractive development and related problems".

Down syndrom er den vanligste årsak til mental retardasjon. Tilstanden forekommer hos 1 av 600-800 levende fødte barn. Gjennomsnittlig levealder hos individer med Down syndrom har steget betydelig i løpet av de siste 40-50 år. Forventet levealder pr. i dag er over 50 år. Samtidig har man blitt klar over at barn med Down syndrom har et større utviklingspotensiale enn det man tidligere har trodd, ikke minst når det gjelder språkutvikling. Dette har blitt vist ved å ta i bruk tegnspråk parallelt med talespråk, samt ved tidlig introduksjon av skrift (ordbildekort). I dette perspektiv blir synssansen svært viktig.

Avhandlingen omfatter kliniske studier av brytningsforholdene i øynene hos personer med Down syndrom. Ett av prosjektene er en populasjonsbasert langtidsstudie (gjennomsnittlig oppfølging 4,5 år) av barn med Down syndrom i Hordaland fylke født i årene 1988-1999. Mens en normal utvikling av øynenes brytningsforhold hos barn går fra varierende grader av langsynthet i retning null (verken langsynthet eller nærsynthet), viste denne studien at de fleste barn med Down syndrom forble betydelig langsynte eller fikk økende langsynthet etter hvert. Kun noen få utviklet nærsynthet. Hornhinneskjevhet var mye vanligere enn normalt. Evnen til å fokusere på nært hold (akkommodasjon) var svekket hos mer enn halvparten av barna.

Studien viste en sammenheng mellom dårlig akkommodasjon og avvikende brytningsutvikling. Undersøkelse av akkommodasjonen bør inngå i enhver øyeundersøkelse av barn og unge med Down syndrom. Den dårlige evnen til å fokusere på nært hold gjør at mange barn med Down syndrom bør få forskrevet lesebriller/nærbriller, antakelig mange flere enn tilfellet er i dag.

Skjeling forekom hos ca. 40% av barna med Down syndrom. De aller fleste hadde en innoverskjeling som viste seg omkring 4 års alder, og majoriteten av disse var langsynte. Studien viste at brillekorreksjon av langsynthet og svekket akkommodasjon er en viktig del av behandlingen for skjeling hos barn med Down syndrom.

En tverrsnittsundersøkelse blant tenåringer og unge voksne med Down syndrom viste at denne gruppen hadde en 10-15% reduksjon av hornhinnetykkelsen i forhold til kontrollgruppen. Den tynne hornhinnen er sannsynligvis årsaken til den hyppige forekomst av hornhinneskjevhet, og antagelig en viktig disponerende faktor for utvikling av tilspisset hornhinne (keratokonus), som er langt vanligere hos personer med Down syndrom enn hos mentalt normale personer.

Siste arbeid i avhandlingen er en gjennomgang av et operasjonsmateriale. Dette viste at tilspisset hornhinne (keratokonus) kan opereres med et godt resultat hos de fleste av pasientene med Down syndrom.

Personalia:
Olav H. Haugen er født i Tønsberg i 1955. Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1982. Han har fra 1985 arbeidet ved Øyeavdelingen, Haukeland Sykehus. Han er spesialist i øyesykdommer og har fra 1991 vært overlege ved Øyeavdelingen, Haukeland Sykehus, med spesielt ansvar for behandling av skjeling (strabisme) og øyesykdommer hos barn. Fra 1999 til 2001 var han universitetsstipendiat.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.06.2002, kl. 14:15, Olavsalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Sykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2002, kl. 09:15, Olavsalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Sykehus.

Kontaktpersoner:
Olav H. Haugen, tlf.: 55 97 41 00, epost: olav.haugen@haukeland.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.