Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Pietisme og bedehuskultur

Cand. philol. Bjørg Seland disputerer fredag 14.juni 2002 for dr. philos-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga :

"Religion på det frie marked. Folkelig pietisme og bedehuskultur".

Undersøkelser av de kristelige foreningenes ideologi, samhandlingsmønstre og organisatoriske vekst på Agder i perioden ca. 1900-1940 gir utgangspunkt for fortolkning og drøfting mot en breiere bakgrunn, der lekmannsrørslas utvikling er sett i lys av den allmenne moderniseringsprosessen. Strukturelle forhold er vektlagt ved behandling av de lange linjene i bevegelsens historie, med særlig aktualitet for gjennombruddet og den tidlige vekstfasen.

Aktørorienterte tilnærmingsmåter er utnyttet gjennom studiet av den mer konkurransebetonte perioden, som ble innledet det siste tiåret av 1800-tallet. Forholdet organisasjonene imellom er undersøkt med særlig interesse for hvordan et 'fritt ideologisk marked' har virket inn på den religiøse bevegelsens utvikling. Her er det lagt vekt på å få fram både konkurranse- og synergieffekter, samtidig som økt vekst og tiltakende differensiering i perioden ca. 1900-1940 er sett i sammenheng med utfordringer fra et stadig sterkere pluralisert samfunn.

Personalia:
Bjørg Seland, født 25.10.1947 i Trondheim, har eksamen fra Notodden lærerskole 1970, nordisk mellomfag fra Universitetet i Oslo 1973 og historie hovedfag fra Universitetet i Bergen 1986. Hun har undervist i grunnskolen og i videregående skole, og har dessuten hatt kortere engasjementer som forskningsassistent og arkivar. Fra 1992 har hun vært tilknyttet Institutt for historie ved Agder distriktshøgskole, nå Høgskolen i Agder. Doktorgradsarbeidet er utført med støtte fra Norges forskningsråd (NFR).

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.06.2002, kl. 10:15, Clara Holsts auditorium, Sigrid Undsets hus, Høgskolen i Agder (HiA), Gimlemoen, Kristiansand.

Kontaktpersoner:
Høgskolelektor Bjørg Seland, HiA, tlf. 38 14 20 12 (a), 38 04 03 16 (p)
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.