Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Uskyldspresumsjonen - "in dubio pro reo"

Førsteamanuensis cand. jur. Asbjørn Strandbakken disputerer 8. juni 2002 for dr. juris-graden ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen :

Uskyldspresumsjonen - "in dubio pro reo"

Avhandlingen tar utgangspunkt i det grunnleggende prinsipp om at enhver skal anses som uskyldig inntil det motsatte er bevist. Dette prinsippet er bl.a. nedfelt i flere internasjonale menneskerettighetskonvensjoner som Norge er bundet av. Hovedspørsmålene i avhandlingen er om påtalemyndighetens bevisbyrde i straffesaker omfatter alle bevistema som en straffesak kan aktualisere, herunder hvilket krav til sannsynlighet som må kreves for å kunne avsi fellende dom.

Avhandlingen er delt i tre. Del I inneholder en nærmere redegjørelse for begrepsbruk, hvilke hensyn som begrunner uskyldspresumsjonen, samt en historisk gjennomgang av hvordan man tidligere har løst bevistvil i straffesaker. Det påvises at prosessystemet har gått fra legale bevisregler som jernbyrd, gudsdom, krav om et visst antall vitner etc., til et system med fri bevisbedømmelse. I denne delen av avhandlingen behandles også uskyldspresumsjonens rettslig forankring i lovverket, herunder forholdet til internasjonale menneskerettighetskonvensjoner.

Del II redegjøre nærmere for beviskrav og bevisbedømmelse i straffesaker. Etter å ha gitt en oversikt over de rettslige rammer for bevisførselen i norsk rett, redegjøres det for ulike bevisteorier som kan gi retningslinjer for hvordan man bør foreta bevisvurdering i straffesaker. I lys av praksis fra menneskerettighetdomstolen i Strasbourg behandles også spørsmålet om hvilke saker som må anses som straffesaker i forhold til bevisbyrdereglene. Denne delen av avhandlingen inneholder dessuten en nærmere drøftelse av innholdet i det strafferettslige beviskrav, samt beviskrav og bevisbyrde i forhold til vilkår for straffansvar, forhold av betydning for straffutmålingen og prosessuelle spørsmål.

Siste del av avhandlingen påviser hvilke strategier som lovgiver kan ta i bruk for å unngå enkelt av de bevisproblemer som kan oppstå i straffesaker.

Personalia:
Asbjørn Strandbakken er født i 1964, og er fra Sirdal. Han ble cand. jur. 1989, og har vært ansatt som amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen fra 1990-1993 og 1995-1997. I 1994 var han dommerfullmektig hos Sorenskriveren i Jæren. Fra 1998-2001 har han hatt stipend fra Norges Forskningsråd. Han er i dag ansatt som førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
07.06.2002, kl. 15:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2002, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1, Bergen.

Kontaktpersoner:
Asbjørn Strandbakken, tlf. 55589582 , epost: Asbjørn.Strandbakken@jur.uib.no
Informasjonsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side
.