Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Utvikling som fruktbar og nødvendig metafor

   
Lars Gule disputerer fredag 14. februar 2003 for dr.art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"SOCIAL DEVELOPMENT AND POLITICAL PROGRESS IN TWO TRADITIONS. A Conceptual and Comparative Analysis of Western and Arab-Islamic Ideas of Social and Political Change and Improvement."

"Utvikling" er et dagligdags ord, men hva er utvikling? Hva slags "fenomen" karakteriseres av begrepet? Hva er utviklingens årsaker? Ofte har vi også meninger om hva slags mål utviklingsprosessen bør ha i en samfunnsmessig sammenheng. Da er diskusjonen om sosial og politisk utvikling normativ eller verdibasert.

Avhandlingen er en sammenlignende begrepsanalyse av vestlige og arabisk-islamske ideer om utvikling knyttet til sosiale og politiske endringer og forbedringer. Gjennom en fler- og tverrfaglig tilnærming forsøker den å besvare noen av spørsmålene omkring samfunnsmessig utvikling.

Avhandlingen presenter utviklingsbegrepets historie i vestlig og arabisk-islamsk tradisjon, med vekt på Ibn Khaldun og Karl Marx. Videre analyserer muligheten for å bruke økt respekt for menneskerettighetene og utvidet demokrati som målestokk for utvikling i et samfunn. En slik målestokk vil være mer humanistisk og ikke-teknokratisk enn for eksempel den antatt verdinøytrale, men teknokratiske målestokken økonomisk vekst.

Gjennom en historisk oversikt over menneskerettighetenes og demokratiets utvikling, inklusive dagens diskusjon om menneskerettigheter og demokrati i islamsk sammenheng, forsøkes godtgjort at avgjørende historiske og samfunnsmessige endringer må forstås som resultat av et historisk nødvendig krav om økt respekt for menneskerettighetene og utvidet demokrati.

Samtidig antydes at utvikling er et objektivt nødvendig fenomen alle komplekse systemer - naturlige som sosiale - gjennomgår. På sikt kan derfor moderne realfaglige innsikter i utviklingsprosesser få stor betydning for forståelsen av samfunnsmessige endringer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning og disputas:
Prøveforelesning over oppgitt tema, torsdag 13. februar, kl. 16.30; disputas fredag 14. februar, kl. 10.15. Begge dager i auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 i Bergen.

Personalia:
Lars Gule (24.06.55) er fra Larvik. Han har sin universitetsutdannelse fra Bergen, hvor han ble mag. art. i filosofi i 1987 (med støttefagene historie mellomfag (v-79) og samfunnskunnskap grunnfag (h-81). Han har også hatt forskningsopphold i Midtøsten. Gule har vært knyttet til UiB som foreleser og forskningsadministrator i flere perioder, lengst ved Senter for vitenskapsteori (1988) og Senter for utviklingsstudier (1998-2000). Han var knyttet til Chr. Michelsens Institutt som doktorgradsstipendiat og forsker i perioden 1989-98. I 2000 begynte han som generalsekretær i Human-Etisk Forbund og arbeider til daglig i Oslo.Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.02.2003, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Hva er fundamentalisme?"
Sted: auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2003, kl. 10:15, auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 i Bergen.

Kontaktpersoner:
Lars Gule, telefon 99 22 53 24, epost: gule@human.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Margareth Barndon, tlf. 55 58 90 34 (a),
epost: margareth.barndon@info.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side