Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Etniske grenser i vestnorsk steinalder

Knut Andreas Bergsvik   
Knut Andreas Bergsvik disputerer lørdag 21. februar 2004 for dr.art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Ethnic Boundaries in Neolithic Norway"

I tidlig yngre steinalder i Sør-Norge (ca. 4000-3500 f.Kr) er det markerte regionale forskjeller i det arkeologiske funnmaterialet. Avhandlingen diskuterer om disse forskjellene er uttrykk for etniske grenser og relasjoner mellom bofaste grupper av jegere og fiskere i ulike deler av landet. Arbeidet tar blant annet opp forskjeller i bruk av landskap, redskapstyper, teknikker og råmaterialer av stein på 37 utgravde boplasser på kysten av vestlandet og i fjellet. Geologiske analyser av råmaterialer med kjente opphavssteder har stått sentralt. På flere steder langs kysten og i innlandet viste det seg å være sammenfall mellom grensene for spredning av visse teknikker og redskapstyper og brå endringer i distribusjon av visse råmaterialer. Samtidig var enkelte råmaterialer spredt på tvers av disse markerte grensene. Situasjonen var dermed preget av både isolasjon og kommunikasjon på samme tid, altså nettopp det som i følge nyere samfunnsteori karakteriser etniske relasjoner. Grensene mellom de ulike sosiale gruppene ble vedlikeholdt gjennom hundrevis av år og trolig var det lokale ledere eller høvdinger som tok seg av kommunikasjonen med "de andre", enten disse befant seg på høyfjellet eller på den andre siden av fjorden. Avhandlingen stiller spørsmål ved gyldigheten av de store "kulturene" som yngre steinalder i Sør-Norge tradisjonelt har vært inndelt i, og som man mente folk identifiserte seg med i denne perioden. Disse kulturene må nok i dag sees på som arkeologiske konstruksjoner som har lite å gjøre med de politiske og sosiale grensene som fantes i forhistorisk tid. I stedet ser det ut til at identifikasjon og etnisk tilhørighet i steinalderen var knyttet til små og oversiktlige sosiale og territoriale enheter.

Personalia:
Cand. philol. Knut Andreas Bergsvik er født 1961 i Oslo, og oppvokst i Brumunddal. Han har tatt befalsskolen for feltartilleriet. Han ble cand. philol. i arkeologi ved UiB i 1991. Han arbeidet i perioden 1991-1998 med utgravninger ved Skatestraumen, Nordfjord for Bergen Museum og hadde stipend fra Norges Forskningsråd fra 1998-2002. Han er for tiden tilknyttet arkeologisk institutt, UiB.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.02.2004, kl. 10:15, Aud.B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Knut Andreas Bergsvik, tlf. 55 58 31 36, epost: knut.bergsvik@ark.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side