Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ekstra dimensjoner og partikkelakseleratorer

Erik Wolden Dvergsnes   
Erik Wolden Dvergsnes disputerer 5. november for
dr.scient.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Extra Dimensions at Particle Colliders"

Avhandlingen omhandler mulighetene for å oppdage ekstra romlige dimensjoner, ut over de tre vi kjenner til, gjennom eksperimenter ved eksisterende og fremtidige partikkelakseleratorer. Selv om vi tilsynelatende lever i et univers med fire dimensjoner (en tids- og tre rom-dimensjoner), har det vist seg at vi ikke kan utelukke muligheten for at det fins ekstra dimensjoner som hittil ikke har blitt oppdaget. Eksistensen av slike kan gi en mulig forklaring på hvorfor gravitasjonskraften er så mye svakere enn de andre fundamentale kreftene i naturen (sterke og elektrosvake
vekselvirkninger).

I avhandlingen fokuseres det på to eksisterende scenarier der man antar at det finnes ekstra dimensjoner. Det vises at økt foton-bremsestråling er et mulig signal for ekstra dimensjoner, dersom slike eksisterer. En annen indikasjon kan være observasjon av uventet mange elektron-positron par som sendes ut med stor vinkel målt i forhold til retningen de innkommende partiklene har. Denne type signaler vil kunne måles gjennom eksperimenter ved CERN's Large Hadron Collider som starter opp i 2007.

Doktorgradsarbeidet er utført som en del av ATLAS prosjektet ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Stipendiaten har hatt studieopphold ved NORDITA, København.

Personalia:
Erik Wolden Dvergsnes er født i 1975, og oppvokst i Kristiansand. Han har cand.scient. grad fra Universitetet i Bergen(2000), og er nå ansatt som forsker ved Rogalandsforskning, avdeling Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
05.11.2004, kl. 12:30. Oppgitt emne: CP violation in baryo- and leptogenesis in the early universe''.
Sted: Auditorium 2, Realfagbygget, Allegt. 41.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2004, kl. 14:15, Auditorium 2, Realfagbygget, Allegt. 41.

Kontaktpersoner:
Erik Wolden Dvergsnes, tlf. 55 54 38 51 (a), 55 25 99 91 (p) , epost: Erik.Dvergsnes@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side