Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kvantefysikk med makroatomer

Morten Førre   
Morten Førre disputerer onsdag 16. juni for dr.scient. graden ved Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«On the dynamics of excited atoms in time dependent electromagnetic fields.»

Studiet omfatter kvantekontroll av Rydberg atomer i elektromagnetiske felter. Kjennetegnet for Rydberg atomer er at et eller flere av elektronene (klassisk) følger en perifær bane på sin ferd omkring atomkjernen. Typisk kan diameteren på en slik bane være av samme størrelsesorden som utstrekningen til de minste bakteriene vi finner i naturen. Ved direkte sammenlikning med vårt eget solsystem kan den fjerntliggende planeten Pluto og dens bane omkring solen gi en illustrasjon på et Rydberg atom dersom den "vanlige" elektronbanen sammenliknes med banene til de innerste planetene. I så fall vil den elektromagnetiske påvirkning på et slikt atomært system kunne assosieres med den påvirkning en kollisjon mellom Pluto og for eksempel en asteroide ville ha hatt på planetens bane og omløpstid. Siste del av avhandlingen er en studie av atomer i ekstremt sterke laserfelt. Vanligvis løsrives elektroner fra et atom (ionisering) lettere når lysstyrken økes. For høy nok frekvens og intensitet er ikke dette alltid tilfellet. Faktisk kan man oppleve at ioniseringssannsynligheten avtar med økende styrke på laserlyset. Et slikt fenomen kalles atomær stabilisering. Denne forskningen kan ha betydning for fremtidig måleteknikk og medisin.

Personalia:
Morten Førre, født i Haugesund i 1975 og oppvokst i Førre i Tysvær kommune i Rogaland, tok cand.scient. eksamen ved Fysisk institutt Universitetet i Bergen i 2000. Etter en periode som ansatt ved Neras forskningsavdeling i Bergen ble han ansatt som NFR-stipendiat ved Institutt for fysikk og teknologi Universitetet i Bergen i 2001.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2004, kl. 13:00, Audiotorium 2, Realfagbygget, Allegt. 41.

Kontaktpersoner:
Morten Førre, epost: mortenf@ift.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side