Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Geometriske transversaler

Andreas Holmsen   
Andreas Holmsen disputerer 23.juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Geometric transversals and permutations for families of disjoint translates"

Anta man ønsker å påvise en lineær relasjon i et sett med måledata gitt som en endelig punktmengde i planet. Det vil være naturlig å tillate en viss feilmargin, så problemet vil da være å finne en linje som passerer innen en viss avstand fra hvert av punktene. En slik linje kalles en geometrisk transversal. I avhandlingen studeres noen enkle kombinatoriske og geometriske krav som garanterer at det finnes en linje som passerer nær en stor andel av punktene (kanskje til og med alle). Denne situasjonen kan svare til at man sier seg villig til å forkaste en liten andel av måledataene. Videre omfatter avhandlingen forskjellige resultater om hvorvidt det som er kjent for planare punktmengder lar seg generalisere til punktmengder i et rom av høyere dimensjon. Det avstandsbegrepet som brukes (også i planet) er ikke bare det vanlige, men et mer generelt (en norm). I det planare tilfellet oppstår det da interessante egenskaper for sirkler, parallellogram og mer generelle symmetriske konvekse mengder.

Personalia:
Andreas Holmsen er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Han avla sin
cand. scient. eksamen i ren matematikk ved Universitetet i Bergen i
2000. Siden august 2000 har han vært ansatt som universitetsstipendiat
ved matematisk institutt, UiB, hvor hoveddelen av doktorgradsarbeidet har vært utført.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.06.2004, kl. 10:00, Auditorium Pi, Autogården, Johannes Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Andreas Holmsen, tlf. 55 58 27 98 / 47 41 31 30, epost: andreash@mi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side