Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Konflikter i landskapet mellom kulturminnevern og landbruk

Grethe Lillehammer   
Grethe Lillehammer disputerer lørdag 24. januar for Dr. art graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Konflikter i landskapet. Kulturminnevern og kulturforståelse: Analyse av alvedans og utmarksmiljø i Hå kommune i Rogaland, SV-Norge."

Avhandlingen tar sikte på å øke kunnskapen om kultur- og verneforståelse ved forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer i landskapet. Den er avgrenset til en kommune, Hå på Jæren i Rogaland, der det er store kulturminne- og kulturmiljøverdier som kommer i konflikt og ofte fjernes ulovlig på grunn av landbruksaktivitet. I undersøkelsen inngår en tverrfaglig studie mellom arkeologi og vegetasjonshistorie av en type av kulturminner som er lite synlig på markoverflaten og av vernehensyn er sårbare for inngrep. På folkemunne er de kalt alvedanser. Disse kulturminnene er knyttet til et spesielt kulturmiljø i kystlyngheilandskapet. Undersøkelsen er todelt. Den legger vekt på å utvide kunnskapen om kulturminnets alder, funksjon og sammenheng med kulturmiljøet i forhold til spørsmål om forbindelse og brudd i dagens og fortidens landskap. Den avdekker holdninger til vern blant kulturminneforvaltere og brukere - bønder. Det er sprik mellom faglige og folkelig kulturforståelse. Alvedansenes funksjon er knyttet til hverdagslige arbeidssteder med en lang og kontinuerlig brukstid i det førindustrielle landbruket. Alvedans er en mytisk betegnelse for et stakkested som da det gikk av bruk, endret forklaring i tråd med jærsk alvetro. De to interessegruppene viser ulike perspektiver bakover og framover i tid, i verdivalg og i landskapsforståelse.

Personalia:
Grete Lillehammer, født 1946 i Oslo, bosatt i Stavanger, arkeolog og konservator ved Arkeologisk museum i Stavanger, mag.art. i nordisk arkeologi med støttefagene etnologi og kunsthistorie fra Universitetet i Bergen 1985, dr.art. stipendiat NFR 1996, visiting scholar Cambridge University 1997.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.01.2004, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Kulturminnevernforskning - hvor nyttig?"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.01.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Grethe Lillehammer, tlf. 51 84 60 57 / 51 52 76 62, epost: grete1li@ark.museum.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side