Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kvaliteten av legemiddelbehandling i sykehjem

Sabine Ruths   
Sabine Ruths disputerer 24. juni 2004 for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Drug utilisation quality in nursing homes. The Bergen district nursing home (BEDNURS) study".

Sykehjemspasienter bruker ofte mange legemidler for sine sykdommer og plager, samtidig som de er spesielt utsatt for bivirkninger av slik behandling. Tidligere forskning tyder på at problemer knyttet til medikamentbruk hos eldre er utbredt, men det har vært lite kunnskap om forekomsten i norske sykehjem. Formålet med studien var å kartlegge forekomsten av legemiddelproblemer som kan medføre uheldige konsekvenser for sykehjemspasienter, å sammenligne gitt behandling med kliniske retningslinjer, samt å undersøke effekten av å avslutte langtidsbehandling med antipsykotiske legemidler. Legemiddelbehandling og klinisk informasjon ble registrert for over 1500 sykehjemspasienter i Bergensområdet.

Hos et flertall av pasientene ble det avdekket potensielle problemer, slik som risiko for bivirkninger, uhensiktsmessig medikamentbruk eller underbehandling. Kvaliteten av legemiddelbehandling varierte betydelig mellom ulike sykehjem. Pasienter med hjertesvikt hadde ofte et underforbruk av effektiv legemiddelbehandling, sammenlignet med kliniske retningslinjer. Uhensiktsmessig langtidsbehandling med beroligende medikamenter, spesielt antipsykotiske midler, for atferdsproblemer hos demente pasienter var svært utbredt. I en eksperimentell studie undersøkte vi derfor effekten av å avslutte denne behandlingen hos demente pasienter. Seponering av antipsykotika førte i de fleste tilfeller til uendret eller bedret atferd, mens generell fysisk aktivitet økte.

Personalia:
Sabine Ruths er født i 1958 i Hamburg, Tyskland, der hun også har vokst opp. I 1985 avla hun medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Groningen, Nederland. Hun har arbeidet som allmennpraktiker og sykehjemslege i Bergensområdet og er nå ansatt som stipendiat ved Seksjon for geriatri ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Skjermete enheter for demente sykehjemsbeboere - har vi dokumentasjon for nytteverdien?"
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.06.2004, kl. 09:15, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Sabine Ruths, tlf. 55 58 61 29/00, epost: sabine.ruths@isf.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side