Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oppdrett av kamskjellarver

Lise Torkildsen   
Cand. scient. Lise Torkildsen disputerer fredag 18 juni for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mortalities in a hatchery of the great scallop, Pecten maximus"

Avhandlingen omhandler en studie av bakteriefloraen i kamskjellarvekulturer. Studien ble utført ved Havforskningsinstituttet. Det hadde vært stor dødelighet i larvekulturene og bruk av antibakterielle midler var nødvendig. Bakterier isolert fra larver, alger og sjøvann ble karakterisert både biokjemisk og molekylært. Smitteforsøk ble utført med de isolerte bakteriene på larvene. Det ble funnet bakteriestammer som forårsaket dødelighet hos larvene. I dette arbeidet ble også den minste hemmende konsentrasjonen (MIC) av forskjellige antibakterielle midler undersøkt. Basert på disse undersøkelsene ble behandlings- regimer for kamskjellarvene bestemt. For å unngå bruk av antibakterielle midler ble ulike dyrkningssystemer sammenliknet. Stagnante tanker med vannskifte flere ganger i uken som er det tradisjonelle dyrkningssystemet for kamskjellarver, ble sammenlignet med gjennom-strømningssystemer. Resultatene fra disse undersøkelsene viste at bruk av stagnante systemer ikke førte til en stabil produksjon uten bruk av antibakterielle midler. Det er nå blitt utviklet nye dyrkningssystemer ved klekkeriet slik at det i dag ikke blir brukt antibakterielle midler på klekkeriet.

Personalia:
Lise Torkildsen er født i Trondheim i 1966. Hun tok hovedfag i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 1996. I samme år ble hun ansatt ved Havforskningsinstituttet i Bergen, hvor hun ble NFR-stipendiat i 1999.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2004, kl. 10:00, Matematisk institutt, Auditorium Pi, Godskes hus, Johs. Brunsgt. 12

Kontaktpersoner:
Lise Torkildsen, tlf. 97590210, epost: ltork@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side