Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

HIV er kontrollert av Tat

Vibeke Andresen   
Vibeke Andresen disputerer 3. desember for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Subcellular localization, function and trafficking of lentiviral Tat proteins"

Humant immunsviktvirus (HIV) som fører til AIDS og Maedi visna virus (MVV) som infiserer lunger hos sau men som ikke resulterer i AIDS, er to nært beslektede virus og det er derfor svært viktig å kartlegge deres likheter og forskjeller. Både HIV og MVV lager et protein som kalles Tat og denne avhandlingen har fokusert på dette proteinet som kontrollerer virusproduksjon. Hvis Tat mangler så er viruset defekt uten muligheter til å danne nye virus. Tat er derfor et essensielt protein for viruset.

I dette doktorgradsarbeidet er det studert hvilke deler av Tat proteinet fra HIV som er viktige for korrekt fordeling i celler. Denne fordelingen har videre blitt sammenlignet med et cellulært protein som Tat må samarbeide med for en suksessfull HIV virusprodusjon. Videre har dette arbeidet vist at Tat fra MVV ikke er istand til å kontrollere virus produksjon på samme måte som Tat fra HIV. Disse resultatene støtter opp om annen forskning som også konkluderer med at Tat fra MVV ikke er et Tat protein. HIV og MVV inneholder regulerende sekvenser som både Tat og cellulære proteiner har en innvirkning på og slik blir nivået av virusproduksjon kontrollert. Et interessant funn var at Tat fra HIV hadde en effekt på de regulerende sekvensene hos MVV selv om disse sekvensene er ulike. Resultatene i denne avhandlingen kan bidra til økt innsikt i hva som kontrollerer virusproduksjon hos HIV og MVV, som videre er av stor betydning for fremstilling av medikamenter og vaksiner mot HIV og AIDS.

Personalia:
Vibeke Andresen er født i 1971 i Larvik. Hun har fra 1981 vokst opp i Fjell kommune på Sotra. I 1997 tok hun cand. scient. eksamen i bioteknologi ved Universitetet i Bergen. I 1998 ble hun tilsatt som universitetsstipendiat og tatt opp som dr. scient. student ved Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen. Doktorgradsarbeidet ble utført i forskningsgruppen til professor Dag E. Helland. Andresen er tildelt postdoktor stipend fra National Institutes of Health (NIH) Bethesda, Maryland, USA og arbeidet vil bli utført ved National Cancer Institute (NCI) med start mai 2005.

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.12.2004, kl. 10:15, Stort auditorium (rom 2144), Datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen (HiB), Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Vibeke Andresen, tlf: 55584378, epost: vibeke.andresen@mbi.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side