Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Kronisk kuldeagglutininsykdom

Sigbjørn Berentsen   
Sigbjørn Berentsen disputerer 13. oktober 2004 for den medisinske doktorgraden med avhandlingen:

"Primary chronic cold agglutinin disease".

Autoimmune hemolytiske anemier er tilstander der røde blodceller sprekker fordi immunsystemet danner antistoffer mot dem. Primær kronisk kuldeagglutininsykdom er en type autoimmun hemolytisk anemi. Ved kronisk kuldeagglutininsykdom reagerer antistoffene kraftigst med blodcellene ved lave temperaturer, og sykdommen fører til anemi og sirkulasjonsforstyrrelser. "Primær" betyr at man tradisjonelt ikke har kunnet påvise noen årsak eller tilgrunnliggende sykdom. Medikamenter har hatt liten effekt.

Avhandlingen tar først for seg nærmere kartlegging av sykdomsprosessen. Alle pasienter med kronisk kuldeagglutininsykdom i Helseregion Vest ble undersøkt etter en fastsatt plan. Ved to typer spesialundersøkelser av beinmargen kunne det påvises en unormal mengde klonale B-lymfocytter. At cellene er klonale betyr at de alle er nøyaktig like og produserer nøyaktig samme antistoff. I vevsprøver av beinmarg fortoner forandringene seg oftest som lavgradig lymfom. Kronisk kuldeagglutininsykdom kan "paradoksalt" bli verre ved febersykdommer. I
doktorgradsarbeidet har slik paradoks forverring vært analysert ved undersøkelser av komplementsystemet (del av immunsystemet), og vi vet nå hva forverringen skyldes.
Avhandlingen omfatter også behandlingsstudier etter en på forhånd oppsatt plan. Behandlingsstudiene var utformet på grunnlag av sentrale funn gjort ved kartleggingen av sykdomsprosessen, og ble gjennomført i samarbeid mellom mange sykehus. Kladribin, en cellegift som er effektiv ved andre B-cellesykdommer, ser ikke ut til å ha virkning ved kronisk kuldeagglutininsykdom. Rituximab, et antistoff mot B-lymfocytter, viste seg å ha god effekt i 54% av tilfellene. Median varighet av bedringen var 11 måneder, og bivirkninger forekom sjelden. Annen- og tredjegangs behandling ser også ut til å ha effekt.

Personalia:
Sigbjørn Berentsen er født i Stavanger i 1948 og tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1973. Han var distriktslege i Tysvær i 8 år og har arbeidet 16 år ved Medisinsk avdeling, Haugesund sjukehus. Han har også arbeidet ved Hematologisk seksjon ved Regionsykehuset i Trondheim, Haukeland Sykehus og Rikshospitalet, og ved Onkologisk avdeling, Haukeland Sykehus. Han er nå overlege med ansvar for blodsykdommer ved Medisinsk klinikk, Haugesund sjukehus, og universitetslektor ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.10.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: Målstyrt kjemoterapi: prinsipper, resultater og muligheter.
Sted: Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.10.2004, kl. 10:15, Auditorium 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Sigbjørn Berentsen, tlf. 52732000, epost: s.beren@online.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side