Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Oppbygning av normalforkastninger og deres betydning for flerfase-strømning

Silje Støren Berg   
Cand. Scient. Silje Støren Berg disputerer 25. juni for Dr. Scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The architecture of normal faults in sedimenatry rocks: Analyses of fault core composition, damage zone asymmetry, and multi-phase flow properties".

Forkastninger i berggrunnen kan ha stor innvirkning på produksjonen av hydrokarboner. På grunn av forkastningenes kompleksitet er det ofte svært vanskelig å forutsi hvordan slike strukturer påvirker væskestrøming i et reservoar. For å undersøke om det er visse fellestrekk som kan brukes i forbindelse med reservoar-modellering, er det foretatt feltstudier av normalforkastninger i ulike avsetningsbergarter som opptrer i blotninger på jordoverflaten. Hovedfokuset under feltstudiene har vært forkastningers oppbygning, der det blant annet er undersøkt hvorvidt forkastninger er asymmetriske og hva de mest sentrale deler av en forkastning (forkastningskjernen) består av. En annen viktig del av arbeidet har vært å utvikle et rammeverk for hvordan en kan studere strømning av hydrokarboner og vann i og gjennom forkastninger. Basert på at geologiske strukturer og matematiske representasjonsteknikker kan organiseres hierarkisk, er det dannet et grunnlag for å studere effekten av ulike størrelser av forkastninger innenfor samme numeriske rammeverk. Videre er det gjort en serie av teoretisk betrakninger av hvordan forkastninger med ulike egenskaper (kapillærtrykk og fukt) kan påvirke strømningen i et reservoar. Basert på fysiske prinsipper for flerfase-strømning er det blant annet diskutert hvorvidt injeksjon av vann kan bidra til å forhindre strømning av olje over forkastninger.

Personalia:
Silje Støren Berg er født (1972) og oppvokst i Trondheim. Hun tok graden Cand. Mag. ved Universitetet i Tromsø i 1997, og videre Cand. Scient.-graden ved Universitetet i Bergen i 2000. Berg ble ansatt som stipendiat ved Universitetet i Bergen i september 2000, og har vært tilknyttet prosjektet "Oil recovery From Fractured Reservoirs" som finansieres gjennom Norges Forskningsråd. Doktorgradsarbeidet er utført ved Institutt for Geovitenskap og Senter for Integrert Petroleumsforskning ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.06.2004, kl. 10:15, Auditorium 5, Realfagbygget, Allégt. 41

Kontaktpersoner:
Silje Støren Berg, tlf. 55 58 36 84, epost: silje.berg@geo.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side