Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Vegetasjon- og klimaendringer i Norge de siste 11 000 år

Anne Elisabeth Bjune   
Cand. scient Anne Elisabeth Bjune disputerer onsdag 16. juni for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Holocene vegetational and climatic history at or near tree-line in contrasting areas of Norway inferred from pollen and plant macrofossils in lake sediments"

Avhandlingen tar for seg endringer i vegetasjon og klima i ulike deler av Norge siden siste istid for 11 000 år siden fram til i dag. Endringene i vegetasjonen omhandler først og fremst endringer i tregrensens høyde i områder som i dag ligger like over eller ved tregrensen dannet av bjørk. Dette er vist ved hjelp av studier av fossile pollen (blomsterstøv) og større planterester som blader og nåler som ligger bevart i innsjøsedimenter. Tilstedeværelse og mengede av pollen og planterester viser om trærne har vokst ved de ulike innsjøene som har vært studert. Sedimenter fra tre innsjøer i sør Norge har vært studert, disse er lokalisert fra det maritime klimaet ytterst på Folgefonn halvøya til mer kontinentalt klima i 1300 meters høyde på Valdresflya i Jotunheimen. I tillegg er to innsjøer i Lyngen - Skibotn området i Troms analysert. Resultatene viser at i perioden mellom 8000 og 4000 år siden var tregrensene høyere enn det de er i dag. En senkning av tregrensen de siste 4000 år skyldes både et kaldere og våtere klima sammen med menneskelig aktivitet.

Basert på endringer i vegetasjonen gjennom analyser av pollenet i innsjøsedimentene er det gjort rekonstruksjoner av fortidens klima, og da først og fremst juli temperatur og den årlige nedbørsmengden. Dette er resultater som er viktige i forhold til diskusjonen om fremtidens klimaendringer. Rekonstruksjonene av fortidens klima baserer seg på kunnskapen vi har om forholdet mellom dagens vegetasjon og dagens temperatur og nedbør. Resultatene viser en rask økning i sommertemperatur de første 3-4000 årene etter siste istid etterfulgt av en periode på 4000 år med maksimumstemperaturer i gjennomsnitt 1.5-2.0 ºC høyere enn i dag i en periode da også tregrensene var på sitt høyeste. I de siste 4000 år ser vi en nedgang i juli temperatur og en økning i årsnedbør.

Personalia:
Anne Elisabeth Bjune er født i 1972 og oppvokst på Kongsberg. Etter avlagt cand. scient eksamen i botanikk i 1998 har hun jobbet på ulike prosjekter ved UiB. 1. april 2000 ble hun tatt opp som doktorgradsstipendiat ved Botanisk institutt (nå Institutt for biologi) og har jobbet i et strategisk universitetsprogram (NORPEC) i samarbeid med geologer, zoologer og geofysikere. Hun er for tiden ansatt som forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.06.2004, kl. 10:15, Auditorium 4, Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Anne Elisabeth Bjune, tlf. 55 58 33 35, epost: anne.bjune@bio.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side