Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Analyse av genbruk i celleprøver

Trond Hellem Bø   
Cand. scient. Trond Hellem Bø disputerer 12. juli for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Feature selection, classification and imputation methods for microarray gene expression data"

Temaet i avhandlingen er metoder knyttet til analyse av genbruk i celleprøver. Mikromatriser (microarrays) er en teknologi som muliggjør måling av i hvor stor grad gener er i bruk. Med en mikromatrise kan en måle genaktivitet for titusenvis av gener i en enkelt celleprøve, en egenskap som gjør at denne teknologien er mye brukt innen molekylærbiologisk og medisinsk forskning. Ved å studere genbruk i forskjellige celleprøver kan man blant annet lete etter forskjeller mellom ulike prøvetyper, f.eks. forskjeller i genbruk i kreftvev kontra normalt vev. Denne informasjonen kan blant annet brukes til diagnostikk/ klassifisering av prøver, og også til å kartlegge hvilke gener som blir brukt forskjellig.

Under forskningsarbeidet er det utviklet metoder for evaluering av datakvalitet, håndtering av ufullstendige data, og for leting etter gen-kombinasjoner som kan være godt egnet til diagnostiske formål. I samarbeid med forskere ved Haukeland Univertitetssykehus har det også vært foretatt analyse av måledata fra prøver av prostatakreft. Fokuset i dette studiet har vært klassifisering av prøver, letting etter gener hvor måledata er egnet til diagnostikk, og evaluering av i hvor stor grad genbruk gjenspeiler diagnostiske parametre hos pasientene.

Personalia:
Trond Hellem Bø ble født i Bergen (1974), men har i største delen av oppveksten bodd på Randaberg nord for Stavanger (fra 1981). Han tok graden cand. scient. i informatikk retning bioinformatikk ved Universitetet i Bergen i 1999. Etter et års militærtjeneste ble han i 2000 ansatt som universitetsstipendiat ved Institutt for informatikk.

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.07.2004, kl. 10:00, rom 2144 (Store auditorium), 2.etg. datablokken, Høyteknologisenteret i Bergen, Thormøhlensgt. 55

Kontaktpersoner:
Trond Hellem Bø, tlf 55 58 40 67 (a), 55 16 76 63 (p), epost: trondb@ii.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side