Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Katarakt (grå stær) og ernæring hos oppdrettslaks

Olav Breck   
Cand. med. vet. Olav Breck disputerer fredag 12. mars for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Histidine nutrition and cataract development in Atlantic salmon, Salmo salar L.".

Arbeidet belyser hvilken betydning aminosyren histidin har for forebygging av katarakt hos oppdrettslaks. Kunnskaper innenfor området er viktig for å sikre laksens velferd gjennom et optimalt fôr. Avhandlingen er basert på fôringsforsøk, metabolismestudier med radioaktivt merket histidin, samt in vitro eksperimenter, med måling av stressresponser hos linser i kultur. I arbeidet er det vist at økede histidinnivåer i fôret reduserer kataraktutviklingen gjennom høyere konsentrasjoner av fritt histidin og N-acetylhistidin (NAH) i linsen. Gjennom in vitro forsøk er det avdekket at NAH er viktig for linsens osmoregulering, mens histidinforbindelser trolig også har andre vevsstabiliserende funksjoner, bl.a. som buffere. Linsens, på samme måte som muskelens histidinmetabolisme påvirkes av laksens fysiologiske status (parr-smolt).

Graden avlegges ved Institutt for biologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. Arbeidet er utført på Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Bergen, i samarbeid med Norges Veterinærhøgskole, Oslo, og University of East Anglia, Norwich. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og industripartnerne Marine Harvest Norway, et Nutrecoselskap, og Biomar.

Personalia:
Olav Breck født 1958 er utdannet veterinær ved FU Berlin (1985). Han har siden endt utdannelse arbeidet med helserelaterte spørsmål hos laks, det meste av tiden som ansatt hos Marine Harvest Norway (tidligere MOWI, Hydro Seafood).

Tidspunkt og sted for disputasen:
12.03.2004, kl. 12:00, NIFES, Strandgaten 229 (Nordnesboder 4, 4.etg)

Kontaktpersoner:
Olav Breck, tlf. 55 90 5151, epost: olav.breck@marineharvest.com
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side