Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sensorbasert vurdering av språkferdigheter

Cecilie Carlsen   
Cecilie Carlsen disputerer fredag 16. januar for Dr. art. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Guarding the Guardians. Rating scale and rater training effects on reliability and validity of scores of an oral test of Norwegian as a second language."

Temaet for avhandlingen er sensorbasert vurdering av muntlige språkferdigheter i norsk som andrespråk. For at den sensorbaserte vurderingen skal være til å stole på, bør sensorene være enige med hverandre om karaktersettingen, og de bør legge vekt på de samme trekkene i sine vurderinger. I profesjonell språktesting er det vanlig å utarbeide eksplisitte kriterier for vurdering og å gi sensorene opplæring i hvordan disse skal brukes. Disse rutinene blir også benyttet av Norsk språktest ved Universitetet i Bergen som et ledd i kvalitetssikringen av Språkprøven i norsk for voksne innvandrere som dette forskningsarbeidet tar utgangspunkt i.

Problemstillingen i avhandlingen har vært å undersøke hvorvidt bruk av eksplisitt vurderingsskala og opplærte sensorer faktisk bidrar til å gjøre vurderingen mer pålitelig. Det er et spørsmål som ikke bare gjelder vurdering av språkferdigheter, men sensorbasert vurdering av kunnskaper og ferdigheter generelt.

Personalia:
Cecilie Carlsen er født i 1968 og oppvokst i Bergen. Hun tok cand. philol. eksamen i andrespråkslæring ved Nordisk institutt, Universitetet i Bergen i 1995. I perioden 1997 til 2001 har Carlsen vært ansatt som KUF-stipendiat. Carlsen jobber for tiden med utvikling av nasjonale engelskprøver for grunnopplæringen ved AKSIS, Unifob.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.01.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Cecilie Carlsen, tlf. 55 58 24 56, epost: cecilie.carlsen@nor.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. Avhandlingen er elektronisk tilgjengelig her: http://hdl.handle.net/1956/2085.
For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side