Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Deling av ektefellers formuer

Thomas Eeg   
Torsdag 27. mai 2004 disputerer førsteamanuensis Thomas Eeg for dr. juris-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse".

I avhandlingen drøftes de sentrale regler og prinsipper som gjelder for den verdimessige siden av oppgjøret av ektefellers formuer etter separasjon eller skilsmisse. Utgangspunktet i norsk rett kan sies å være at all formue som ektefellene har, inngår i delingsoppgjøret og skal deles likt. Det er likevel mange og viktige unntak fra utgangspunktet, og det er ikke alltid klart når og hvordan unntaksreglene skal brukes. Forfatteren gjør først nærmere rede for emnet, begrepsbruk og reglenes systematikk og karakter; sentrale verdier og hensyn som spiller inn når regelverket skal tolkes, og det metodologiske og rettsteoretiske grunnsyn hans tolkinger utgår fra. Deretter gis et riss over den historiske utviklingen frem mot dagens regler.

Forfatteren drøfter blant annet selve formuesbegrepet slik det må forstås i relasjon til emnet, til dels i lys av hvordan grensen mot rettigheter som er av personlig karakter skal trekkes, da slike kan unntas fra oppgjøret. I forlengelsen drøftes om menneskelig kapital, som typisk vil være en persons talent, evner og ferdigheter som er egnet til å gi økte inntekter, kan inndras i oppgjøret. Videre drøftes rekkevidden av enkelte viktige særskilte unntak, som trygde-, forsikrings- og pensjonsrettigheter. I avhandlingen tas også opp spørsmål som knytter seg til individuelt bestemt unntaksrett, det vil si unntaksrett som er avtalt mellom ektefellene eller bestemt av en giver eller arvelater. Sentralt her står gjenstandsbestemt unntaksrett, som gjelder for et eller flere bestemte formuesgoder (eiendeler).

En av avhandlingens hovedpilarer er drøftelsen av hvordan reglene om skjevdeling skal forstås. Skjevdeling betyr at en ektefelle på nærmere vilkår har rett til å holde verdien av formue utenfor delingen. Ved den regelutforming som her er valgt, står norsk rett i alle fall i et nordisk perspektiv i en særstilling. Forfatteren argumenterer på flere punkter for en forståelse som avviker fra hva som hittil har vært lagt til grunn i lære og praksis, blant annet ved å inndra tysk og amerikansk rett. Avhandlingen avsluttes med noen reformforslag.

Personalia:
Thomas Eeg (40) er født og oppvokst i Bergen. Han tok juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1990. Han har arbeidet som advokatfullmektig i Bergen i 1990-91, som amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen fra 1991 til 2003, og som førsteamanuensis samme sted fra 2003.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.05.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "På hvilke måter kan nordisk familieformuerett harmoniseres?"
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
27.05.2004, kl. 10:15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Kontaktpersoner:
Thomas Eeg, tlf. 55 58 95 83 / 97 59 09 49 , epost: thomas.eeg@jur.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det juridiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side