Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Langtidsutsikter for barn med lav fødselsvekt

Irene Bircow Elgen   
Cand.med. Irene Bircow Elgen disputerer 13. februar 2004 for dr.med.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Low birthweight children: Long-term neuro-impairments."

Cerebral parese forekommer hos ca 7% av barn med fødselsvekt under 1500g mens forekomsten er ca 0.15% i normalbefolkningen. Barn med lav fødselsvekt, (fødselsvekt <2500g) uten slikt handikap har oftere adferdsproblemer, lavere IQ, motorisk klossethet og lærevansker. Mest undersøkt er IQ. Det er imidlertid holdepunkter for at IQ, som er sterkt relatert til blant annet sosioøkonomiske faktorer og foreldres utdannelse, ikke er et godt mål på problemer som lærevansker hos barn med lav fødselsvekt. Adferdsproblemene har typisk vært beskrevet som nedsatte sosiale ferdigheter, «vanskelig» adferd og konsentrasjonsproblemer. Svært få studier har fulgt barna utover førskole- og tidlig skolealder med kontroll grupper eller vært populasjonsbaserte.

Bakgrunnen for dette doktorgradsarbeidet var å studere langtidsfølger for 130 barn med fødselsvekt < 2000g (LFV) født i 1986-88 uten større handikap samt sammenligne populasjonen med 131 kontroller (NFV) ved 11 års alder i forhold til IQ, lærevansker og barnepsykiatriske lidelser. LFV barn hadde en ca. tredobbelt økt forekomst av lav IQ, lærevansker samt barnepsykiatriske lidelser sammenlignet med NFV barn. 40% av LFV barna hadde affeksjon av minst et av de tre områdene sammenlignet med 20% kontroller. Ingen identifiserbare nyfødt faktorer (blant LFV barn) predikerte lærevansker, IQ eller psykiatriske lidelser ved 11 års alder. Vi fant ingen forskjeller i andel med lærevansker og psykiatriske lidelser mellom de med fødselsvekt <1500g vs. 1500g-2000g. Der forekom også økt risiko for affeksjon av flere områder når LFV barnet var affisert på et område. Sammenlignet med 5 års data forelå det ingen ”catch-up” intellektuelt hos LFV barna. Dersom et lav fødselsvekt barn er uten vansker ved 5 års alder, forventer vi ikke problemer senere. Forskjellige nevropsykologiske mål ble brukt for å kartlegge oppmerksomhetsfunksjonen. Intet spesielt avvik i oppmerksomhetsmønster ble avdekket.

Barn med lav fødselsvekt har en øket risiko for senere lærevansker, lav IQ samt barnepsykiatriske lidelser.

Personalia:
Irene Bircow Elgen er født i Danmark i 1955 og oppvokst i København. Hun tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i København i 1982. Hun er spesialist i barne-og ungdomspsykiatri 1996, barnesykdommer 2000 og har fra 2000 vært overlege ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Specific follow up programs for children with low birth weight from neonatal period through childhood and into adolescence. The scientific basis for recommendations and cost-benefit analyses for the child, the family, and the society."
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Irene Elgen, tlf. 55 97 52 00, epost: irene.elgen@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side