Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Røntgenundersøkelse av korsryggen

Ansgar Espeland   
Ansgar Espeland disputerer 7. mai 2004 for den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Plain radiography of the lumbosacral spine. Observer variation, patients' views, and referrals in general practice".

Avhandlingen omhandler tolkning av røntgenbilder av pasienter med ryggproblemer, pasientenes syn på røntgenundersøkelsen, og hvordan den brukes i allmennpraksis. Avhandlingen viser at erfarne radiologer er ganske enige om tolkningen av viktige røntgenfunn, men at opptil halvparten av røntgenundersøkelsene er unødvendige sett utfra internasjonale retningslinjer for utredning av ryggplager. Allmennpraktiserende leger rapporterte en rekke faktorer som kunne bidra til dette, for eksempel legens håp om at røntgenundersøkelsen likevel kunne være til nytte for pasienten, opplevelse av press fra andre helseaktører eller trygdekontor, eller ønsker fra pasientene. Mange pasienter anså undersøkelsen som svært viktig, noe som blant annet så ut til å ha sammenheng med behov for beroligelse, støtte og forklaring på plagene. Avhandlingen kan gi grunnlag for å forbedre klinisk og radiologisk praksis slik at pasientenes behov kan møtes på en bedre måte uten uhensiktsmessig bruk av røntgen.

Personalia:
Ansgar Espeland er radiolog ved Haukeland Universitetssykehus. Han har vært stipendiat ved Seksjon for radiologi ved Universitetet i Bergen og tok cand. med. graden i Bergen i 1980.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.05.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Nye og avanserte radiologiske undersøkelsesmetoder - dagens status, potensiale for videre utvikling og utfordringer i samhandling mellom radiolog og kliniker"
Sted: Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.05.2004, kl. 11:15, Auditorium 2, Bygg for Biologiske Basalfag, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Ansgar Espeland, tlf. 55973898 (a)/ 55286886 (p), epost: ansgar.espeland@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side