Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Genforandringer ved kreft i skjoldbruskkjertelen

Øystein Fluge   
Cand.med. Øystein Fluge disputerer 2. juni 2004 for den medisinske doktorgrad med avhandlingen:

"Gene expression in papillary thyroid carcinomas, with special reference to tyrosine kinase receptors and growth factors".

Kreft i skjoldbruskkjertelen utgjør omtrent 1 % av nye tilfeller av kreft i Norge, og er vanligere hos kvinner enn hos menn. Kreftformen kan påvises fra ungdomsårene, men hyppigheten øker med økende alder. Den vanligste formen for skjoldbruskkjertelkreft (papillær thyreoideacancer) er hos noen assosiert med radioaktiv stråling, og etter Tchernobyl-katastrofen ble det påvist øket forekomst av denne krefttypen hos barn i det radioaktive nedfallsområdet omkring reaktoren. Det finnes flere typer skjoldbruskkjertelkreft som har forskjellige kliniske og biologiske karakteristika. De fleste har god prognose etter kirurgisk behandling, mens noen sjeldnere typer er svært aggressive med liten mulighet for helbredelse.

Doktoranden har brukt molekylærbiologiske teknikker for å studere genforandringer i kreftsvulstene. Resultatene fra genundersøkelsene er sammenholdt med kliniske data. Avhandlingen består av seks delarbeider, hvorav tre dreier seg om gener som koder for vekstfaktorreseptorer. Disse molekylene er lokalisert i kreftcellens membran og kommuniserer signaler fra utsiden til cellens indre. Arbeidene viser hvordan slike vekstfaktor-reseptorer er oppregulert i svulstvev sammenliknet med normalt skjoldbruskkjertelvev, både på RNA og protein-nivå. En sentral vekstfaktorreseptor, Met, som stimulerer celledeling og cellebevegelse, var overuttrykt i kreftcellene og viste endret lokalisering, som uttrykk for at kreftcellene er endret i sin retningssans (polaritet). Genet for en annen vekstfaktorreseptor, som kalles Ret, var i meget dynamisk aktivitet i papillære svulster, idet det kunne påvises tumor-spesifikke rearrangement der genet blir "klippet i to" og satt sammen med andre partner-gener. Samtidig var den intakte Ret-reseptoren, og varianter av denne, uttrykt i svulstene.

Tre av arbeidene i avhandlingen omhandler jakten på gener som er spesifikt uttrykt i kreftceller, sammenliknet med normale skjoldbruskkjertel-celler. Ved bruk av ulike screening-teknikker ble det påvist et nytt gen, kalt NATH, som er overuttrykt i papillære kreftsvulster. NATH kan ha en viktig funksjon, sannsynligvis ved modifisering av andre proteiner. Mikromatriser ble benyttet for å finne gener som er forskjellig uttrykt i vev fra aggressive svulster, fra klinisk uproblematiske svulster, og fra skjoldbruskkjertelvev utenom svulstene. Mikromatriser gjør det mulig å analysere et stort antall gener (15000) samtidig. Grupper av gener samvarierte i enkelte typer kreftsvulster. Noen nøkkelgener var oppregulert i alle svulstene, mens andre gener var spesifikt forandret i subgrupper. I de aggressive svulstene var en rekke gener med betydning for celledelingen oppregulert, likeledes gener involvert i interaksjoner mellom kreftcellene og det omliggende miljø. Disse endringene kan bidra til å forstå viktige egenskaper ved hissige kreftceller, slik som vekst, øket bevegelse og invasivitet.

Personalia:
Øystein Fluge er født i 1961 i Bergen. Han tok medisinsk embetseksamen i 1988 ved Universitetet i Bergen, og er spesialist i onkologi fra 2004. Fluge arbeidet som stipendiat med støtte fra Den Norske Kreftforening. Han er nå overlege ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Doktorgradsarbeidet utgår fra Kirurgisk institutt og Molekylærbiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.06.2004, kl. 14:15. Oppgitt emne: "Kan mikromatriser forbedre behandlingen av kreft -hvor står vi, hvor går vi ?".
Sted: Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.06.2004, kl. 09:15, Store auditorium, Sentralblokken, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Øystein Fluge, tlf. 55972010, epost: oystein.fluge@helse-bergen.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side