Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Bofellesskap for utviklingshemmede

Helge Folkestad   
Helge Folkestad disputerer fredag 13. februar 2004 for dr.polit.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Institusjonalisert hverdagsliv. En studie av samhandling mellom personale og beboere i bofellesskap for personer med utviklingshemning"

Avhandlingen handler om dagligliv i bofellesskap, dvs i det som er blitt den vanligste boform for voksne personer med utviklingshemning etter at institusjonsomsorgen ble avviklet tidlig på 1990-tallet. Bofellesskap er boliger med flere individuelle leiligheter, noen fellesrom, og fasiliteter for personalet som yter tjenester til den enkelte. Avhandlingen bygger på materiale som er samlet inn gjennom observasjonsopphold i boliger, og ved intervju med de som bor der, og med de som arbeider der. Særlig fokuseres det i avhandlingen på samhandlingen mellom beboerne og deres kommunalt ansatte tjenesteytere, dvs på hvordan de kommuniserer, på hvordan de forstår hverandre, og på hvem som bestemmer i ulike situasjoner. Målet med analysene er både en forskningsbasert forståelse av denne samhandlingen, og å bidra til bedret praksis.

Temaene som tas opp i avhandlingen, handler om allmenne sider ved mellommenneskelig samspill som får en spesiell utforming i denne slags omsorgssetting hvor hjelpen gis av et offentlig tilsatt personale. Samtidig er dette tema som har vært lite fokusert på når det gjelder livet i bofellesskaper. Personalet føler et ansvar for å "oppdage og sørge for", men beboerne påvirker også hvordan praksis utøves. Beboere med svake språklige ferdigheter yter en innsats for å få personalet til å forstå hva de sier, og beboere gjør motstand og viser motmakt til personalets opplegg. Et sentralt tema er hvordan bilder som personalet skaper seg av beboerne virker inn på samspillet. Disse bildene uttrykkes gjennom "karakterisering" som har sine røtter i allmenne forestillinger og forståelser av hva utviklingshemning innebærer, men som også bygger på personalets kjennskap til den enkelte utviklingshemmede. Man kan si at de allmenne forestillingene danner basis for karakteriseringen som tilpasses i møtet med den enkelte beboer og lokale forhold i det enkelte bofellesskap. Karakterisering er samtidig både en viktig del av grunnlaget som personalet har for sin tolkning av situasjoner, og noe av det som personalet bruker for å begrunne hvordan de velger å møte en beboer i en gitt situasjon.

Personalia:
Helge Folkestad er født 1952 i Åsane. Han er offentlig godkjent vernepleier med utdanning fra Danmark (1976). Han arbeidet i en årrekke i tjenester til personer med utviklingshemning innen han ble ansatt som lærer ved vernepleierutdanningen i Bergen i 1987. Folkestad tok cand.polit.-graden i 1997 med Helsefag hovedfag ved UiB, og er nå høgskolelektor ved Institutt for vernepleie og sosialfag, Høgskolen i Bergen. Han hadde stipendiatstilling ved høgskolen i perioden 1999-2001.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
12.02.2004, kl. 15:15. Oppgitt emne: "Kunnskap og engasjement: Teoretiske og normative betraktninger omkring omsorg og tjenesteyting overfor personer med psykisk utviklingshemming"
Sted: Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
13.02.2004, kl. 10:15, Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1

Kontaktpersoner:
Helge Folkestad, tlf 55587852 (a), 55380619 (p), epost: hfo@hib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side