Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Et kritisk blikk på Heideggers hovedverk

Anne Granberg   
Anne Granberg disputerer fredag 5. november for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Mood and Method in Heidegger's Sein und Zeit."

Avhandlingen undersøker forholdet mellom de eksistensielle og de værensfilosofiske aspektene i den tyske filosofen Martin Heideggers hovedverk. Med utgangspunkt i den filosofiske metodologi som Heidegger utformer i noen av sine tidlige tekster, argumenterer avhandlingen mot den ganske utbredte oppfatningen at de eksistensialistiske aspektene i verket er "utvendige" eller sekundære i forhold til den værensfilosofiske problematikken, og hevder at det værensfilosofiske og det eksistensialistiske tvert om må betraktes som nært forbundet, også rent metodologisk. I denne sammenheng setter avhandlingen et kritisk søkelys på hvordan bestemte eksistensielle ekstremerfaringer benyttes i argumentasjonen for de værensfilosofiske poengene, og diskuterer Heideggers begreper om subjektivitet, temporalitet og beskrivelsen av sosiale relasjoner. Kritikken konsentrerer seg her om to hovedpunkter: Heideggers praksisbegrep slik det uttykkes i hans beskrivelse av den daglige væren-i-verden, og tilværelsens temporale struktur slik den beskrives av Heidegger, hvor individualitet og muligheten av å realisere et "autentisk selv" knyttes an til erfaringen av egen endelighet som en "væren-til-døden".

Personalia:
Anne Granberg er født i 1966 i Oslo. Hun avla 1995 magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo. I 1997 ble hun stipendiat ved Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen, og hun har i flere år undervist ved Examen Philosophicum ved UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.11.2004, kl. 16:30. Oppgitt emne: "Authenticity (Eigentlichkeit) as a precondition of existential insight"
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.11.2004, kl. 10:15, Auditorium B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Anne Granberg, tlf: 55 58 24 82/55 58 29 66, mob: 93 21 93 30 , epost: anne.granberg@fil.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Mia Kolbjørnsen, tlf. 55 58 90 39 (a),
epost: mia.kolbjornsen@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side