Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Omega-3 fettsyrer og risikofaktorer for hjertesykdom

Heidi Grundt   
Cand. med. Heidi Grundt disputerer den 1. april 2004 for dr. med graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen :

"Risk evaluation in atherothrombogenic populations receiving a high dose of n-3 fatty acids, with special reference to homocysteine, tissue factor, activated factor XII and peroxidation."

Det foreligger et komplekst samspill mellom blodproppsdannelse, fettavleiring og betennelse i blodåreveggen ved akutt og kronisk hjertesykdom, og det er kjent at kosttilskudd med omega-3 fettsyrer har en gunstig effekt på sammensetningen av fettstoffer i blodet. Avhandlingen søker å belyse effekter av høydoserte konsentrerte fiskefettsyrer (omega-3 fettsyrer) på risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer hos friske personer med høye blodfettverdier og hos personer som nylig har gjennomgått et hjerteinfarkt.

Høye verdier av homocystein er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Effekten av omega-3 fettsyrer på denne aminosyren er mindre kjent. Ett sentralt funn i avhandlingen er påvisningen av et redusert homocysteinnivå hos pasienter som har anvendt høydose omega-3 fettsyrer i ett år etter et gjennomgått hjerteinfarkt. Virkningsmekanismen er ukjent. Selv om omega-3 fettsyrer har vist seg å ha en gunstig effekt på betennelsesprosessen, kunne vi ikke påvise noen parallell reduksjon i betennelsesmarkøren C-reaktivt protein (uCRP) som også opptrer som en risikomarkør for hjerte- og karsykdommer. Den indre bekledningen av åreveggen, kalt endotelet, er et viktig møtested for mange faktorer involvert i blodproppsdannelsen. Tilskudd av omega-3 fettsyrer ser heller ikke ut til å ha en entydig gunstig effekt på markører for endotelfunksjon.

Aktivert faktor XII (FXIIa) er involvert i prosesser som innbefatter både betennelse og blodlevring. Avhandlingen viser at et høyt nivå av FXIIa hos infarktpasienter er forbundet med forhøyet risiko for et nytt hjerteinfarkt i løpet av en observasjonstid på halvannet år. Aktivert faktor XII kan bidra til å identifisere pasienter med behov for tidlig utblokking av hjertets kransarterier, alternativt hjerteoperasjon, etter gjennomgått infarkt. Tilførsel av omega-3 fettsyrer påvirket ikke FXIIa-nivået. Mange forskere har vært bekymret for uheldige effekter av omega-3 fettsyrer i relasjon til blodsukkerregulering og dannelse av frie radikaler, såkalt oksydasjon. I avhandlingen kan det påvises en liten økning av et oksydasjonsprodukt etter behandling med omega-3 tilførsel i ett år. Forøvrig er det ikke observert ugunstige effekter på blodsukker/insulin, heller ikke skadelige langtidseffekter etter opphør av omega-3-tilførselen.

Personalia:
Heidi Grundt er født i 1962. Hun avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Tromsø i 1988 og ble spesialist i indremedisin i 1999. Hun har hatt sitt virkested ved Sentralsjukehuset i Rogaland (S.i.R.) fra 1990; i perioden 1999-2002 i 50% stilling ved avdeling for medisinsk biokjemi, forøvrig ved medisinsk avdeling, som overlege ved lungeseksjonen siden 1999. Doktorgradsarbeidet er utført ved S.i.R. og utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen, der Heidi Grundt siden 2000 har vært deltidsansatt i lektoratstilling, og hvorfra hun har mottatt ett års doktorgradsstipend for fullføring av arbeidet.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.04.2004, kl. 09:15, Armauer Hansens hus, Universitetet i Bergen, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Heidi Grundt, tlf. 51 51 80 00 / 900 63 198, epost: heidi@madlalia.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det medisinske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side