Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Blåkveite i Barentshavet

Agnes Christine Gundersen   
Agnes Christine Gundersen disputerer fredag 23. april for dr. scient. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Sexual maturity, fecundity and nursery grounds of Northeast Arctic Greenland halibut
(Reinhardtius hippoglossoides (Walbaum))"

Temaet i avhandlingen er knyttet til reproduksjons- og rekrutteringsprosesser hos norsk-arktisk blåkveite som er utbredt i Barentshavet og Norskehavet. Doktoravhandlingen beskriver blåkveitas reproduksjonssyklus gjennom året og konkluderer at hovedgyting foregår om vinteren på gytefeltene langs Egga-kanten fra Tromsøflaket til Bjørnøya. Dr.grads-avhandlingen beskriver også hunnenes potensielle eggproduksjon, både individuelt og i et populasjonsperspektiv. Egg og klekte larver driver med vannmassene og følger havstrømmene, hovedsakelig nordover rundt Svalbard til oppvekstområder på østsiden av øygruppen, tildels i områder som er dekket av is store deler av året og som derfor har vært vanskelig å kartlegge med hensyn til mengdemåling av blåkveite i oppvekst. Dette er vist både gjennom modelleringsarbeid og feltstudier, og det representerer ny kunnskap om blåkveitas oppvekstområde. Forskningsarbeidet har vært et norsk samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljø i Bergen, Tromsø og Ålesund.

Personalia:
Agnes Christine Gundersen er født i 1967 og oppvokst i Kristiansund N i Møre og Romsdal. Hun har tidligere studert ved Universitetet i Tromsø og tok Cand. scient. eksamen i fiskeribiologi ved Universitetet i Bergen i 1993. Siden 1993 har hun arbeidet som forsker ved Møreforsking Ålesund der forskningssamarbeid med Grønland har vært en viktig oppgave. Hun har siden 1994 vært med i arbeidsgrupper i det internasjonale havforskningsrådet (ICES). I perioden 1996-2000 var hun Norgesnettstipendiat med arbeidssted samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.04.2004, kl. 10:15, Stort Auditorium, Datablokken, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Agnes Christine Gundersen, tlf.: 70 16 13 73 (a) 70 18 27 70 (p), epost: Agnes@mfaa.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side