Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Varme fra Atlanterhavet

Hjálmar Hátún   
Hjálmar Hátún disputerer onsdag 26. mai for dr. scient graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«The Faroe Current».

De høye temperaturene i forhold til breddegraden i våre nordlige havområder skyldes transport av forholdsvis varmt og salt vann fra Atlanterhavet til De nordiske hav. Det milde klimaet i Norden og våre rike fiskeressurser har vi delvis denne innstrømning å takke for. Den atlantiske innstrømningen medfører også dypvannsdannelse som er viktig for sirkulasjonen i verdenshavene og dermed for de globale klimaforhold. Omkring halvparten av innstrømningen finner sted mellom Island og Færøyene hvorfra den transporteres videre mot Norge i Færøystrømmen (the Faroe Current). Avhandlingen omhandler bruk af måledata (først og fremst strøm, temperatur og salt) fra Færøystrømmen. Disse blir brukt til å beregne vannmengden som blir transportert nordøstover og til å estimere langtids-, årstids- og korttidsvariationer i denne transporten. Andre måledata som f.eks. vindfelt, vannstand og drivbøyer er også tatt med i analysene. Men de fleste måleseriene begynner først på nittitallet, hvilket gjør dem korte i klimasammenheng. En numerisk havmodell er derfor anvendt for å gi et bedre langtidsperspektiv på innstrømning, og simuleringene har blitt sammenliknet med historiske tidsserier av havtemperatur og saltinnhold. Arbeidet er en del av projektet Vestnordisk Oceanklimaforskning som er finansiert av Nordisk ministerråd.

Personalia:
Hjálmar Hátún er oppvokst i Tórshavn på Færøyene. Han tok Siv. Ing. eksamen i fysikk ved NTNU i Trondheim i 2000. Siden dette har han vært ansatt ved Fiskirannsóknarstovan i Tórshavn, hvor også mesteparten av doktorarbeidet er gjennomført.

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.05.2004, kl. 13:15, Auditorum i Østfløyen, Geofysisk Institutt.

Kontaktpersoner:
Hjálmar Hátún, tlf.: +298 223321, epost: Hjalmarh@frs.fo
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side