Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fedres alkoholmisbruk - konsekvenser for familien og barna

Bente Storm Mowatt Haugland   
Cand. psychol. Bente Storm Mowatt Haugland disputerer 6. februar 2004 for dr.psychol. graden ved Psykologisk Fakultet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Parental alcohol abuse. Family functioning and child adjustment."

Avhandlingen tar for seg fedres alkoholmisbruk, familiesamspill og psykologiske problemer hos barn. Resultatene viser at det er forskjeller i hvordan, og i hvor stor grad fedrenes drikking påvirker samspillet i familier. Mens alkoholmisbruket dominerte både dagliglivet og høytidsdager i noen familier, klarte andre i større grad å opprettholde rutiner og ritualer på tross av drikkingen. Mødrenes evne til å ta over ansvar og oppgaver når fedrene drakk synes å være en viktig faktor for å skape struktur og stabilitet for barna. Familiene var også ulike i hvor godt de fungerte når fedrenes var edru. Generell familiefungering var avhengig av omfanget av alkoholmisbruket, familiens sosioøkonomiske status og grad av psykiske plager hos begge foreldre.

Avhandlingen viser at barn av alkoholmisbrukende fedre som gruppe har mer psykologiske problemer enn andre barn. En stor andel av barna klarte seg imidlertid bra på tross av familiesituasjonen. Alkoholmisbruket kan ikke alene forklare økt risiko for problemer hos barna. I tillegg til omfang av alkoholmisbruket, var barnas fungering knyttet til grad av psykiske plager hos fedrene og samspillet i familien. De barna som klarte seg best, kom fra familier med lavere konfliktnivå og et mer positivt følelsesmessig klima. Barna fungerte også bedre dersom drikkingen ikke dominerte familiens rutiner og ritualer, og når barna i mindre grad var vitne til foreldrenes drikking, bakrus og konflikter.

Resultatene viser viktigheten av å se på alkoholmisbruk som et familieproblem, at familier og barn av alkoholmisbrukere tilbys hjelp og støtte, og at behandlingen av alkoholmisbrukere omfatter problemer i familiesamspillet og utøvelsen av foreldrerollen.

Personalia:
Bente Storm Mowatt Haugland er født i Trondheim 1958 og oppvokst i Bergen. Hun avla psykologisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1984 og ble spesialist i klinisk psykologi i 1991. Hun har arbeidet som psykolog ved PPT kontor (Førde), ved to familie-rådgivningskontor (Haugesund og Biskopshavn i Bergen), i rusomsorgen (Rogaland A-senter) og hatt oppdrag for Nordisk Nämnd för Drog och Alcoholmisbruk. Avhandlingen har vært finansiert av Norsk Forskningsråd og Rådet for psykisk helse. Fra 1992 og frem til dags dato har hun vært ansatt ved Institutt for Klinisk Psykologi, Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
05.02.2004, kl. 17:15. Selvvalgt emne: "Barn som omsorgsgivere. Adaptiv versus destruktiv parentifisering"
05.02.2004, kl. 16:15. Oppgitt emne: "Hva blir annerledes når mor ruser seg? Drøft forskningsmessig kunnskap om og behandlingsmessige implikasjoner av rusproblemer hos mødre versus fedre"
Sted: Auditoriet, Christiesgt. 12, 1.etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.02.2004, kl. 10:15, Auditoriet, Christiesgt. 12, 1.etg.

Kontaktpersoner:
Bente Storm Mowatt Haugland, tlf. 55588864, epost: Bente.Haugland@psykp.uib.no
Formidlingsavdelingen v/ mediekontakt Monika Sandnesmo, tlf. 55 58 91 70 (a),
epost: monika.sandnesmo@form.uib.no

Avhandlingen kan lånes på Det psykologiske fakultetsbibliotek. For kjøp/bestilling: kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side